Laatste nieuws

-  Voor ouders met kinderen in alle leeftijden –

Iedereen die kinderen heeft wil een goede en een inspirerende opvoeder zijn. Maar een goede opvoeder zijn is niet gemakkelijk. Je draagt je eigen geschiedenis en opvoeding met je mee, je moet zelf je plek vinden en innemen in allerlei relaties, (de drukte van) je werk en in dat alles speelt je eigen spirituele ontwikkeling een belangrijke rol. Hoe kun je in en vanuit dat alles een goede ouder zijn voor je kind?

Het kan goed doen en helpen om hier met andere ouders over te praten. We willen hier graag gelegenheid voor geven a.d.h. van het boek van Vincent Duindam  ‘Spiritualiteit werkt in de opvoeding’. Duindam is psycholoog, en doet o.a. onderzoek naar onderwerpen als ouderschap, taakverdeling, relaties enz. Hij probeert inzichten uit de positieve psychologie en spirituele tradities te verbinden met thema’s als ouderschap, relaties, onderwijs.

In 3 à 4 avonden praten we a.d.h. van 7 hoofdstukken (deels samenvattingen vanuit zijn boek) met elkaar over ‘opvoeder zijn’.

De onderwerpen zijn:

  • Voorbereiding en dankbaarheid : rust, ruimte voor jezelf en je kind, aandacht.
  • Samen op Weg : Jij, je kind, een eigen leven
  • Je eigen spiritualiteit :  Hoe verhoud je je tot je religieuze/spirituele wortels?
  • Je kind, je goeroe : Leren van je kinderen (over jezelf)
  • Benedictijns ouderschap : Met aandacht zijn waar je bent, doen wat je doet.
  • Humor : Met humor kijken naar jezelf, je kinderen, je leven.
  • Loslaten : Afscheid begint al op de eerste dag, en elk afscheid is ook een nieuw begin.

De hoofdstukken worden per e-mail toegezonden. Data worden in overleg bepaald. De avonden kunnen plaatsvinden in De Toevlucht of indien gewenst bij één van de deelnemers thuis.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag aanmelden voor 1 maart. bij ds. Attie Minnema

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep pastoraat weer een aantal groothuisbezoeken en daarvoor nodigen wij u graag uit. We willen als gemeenteleden, predikant en ouderlingen, graag elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen door van gedachten te wisselen.

Net als vorige jaren hebben we ervoor gekozen de indeling van de avonden niet per buurt te organiseren, maar n.a.v. de avond van voorkeur. Zo hebt u gelegenheid ook medegemeenteleden uit andere buurten beter te leren kennen.

Onderlinge ontmoeting en kennismaking is zoals steeds het eerste doel van de groothuisbezoeken.

Daarnaast willen we een inhoudelijk onderwerp aan de orde stellen en dit jaar hebben we in aansluiting bij het jaarthema van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, gekozen voor ‘Met hart en ziel geloven’.

Bij deze kerkbode vindt u een uitnodiging voor de groothuisbezoekavonden en we vragen u zich voor 23 februari via het strookje of via een email met vermelding van uw gegevens en avond(en) van voorkeur op te geven bij één van de ouderlingen.

De data zijn: 3, 6 en 19 maart, tijd 20.00-22.00 uur, de adressen staan vermeld op de uitnodiging.

De werkgroep pastoraat

Als werkgroep pastoraat van onze wijkgemeente hebben we het voornemen om af en toe bijeenkomsten te organiseren voor bepaalde doelgroepen / leeftijdsgroepen van onze wijkgemeente. Om zo de onderlinge ontmoeting en kennismaking te stimuleren en gemeenteleden die nog niet zo bekend zijn met onze wijkgemeente en haar leden de kans te geven hiermee wat meer bekend te raken. In dit geval m.n. met leeftijdsgenoten.

Op zondag 9 maart willen we zo’n bijeenkomst organiseren voor de ’40-ers’ van onze wijkgemeente. Partners en kinderen zijn daarbij ook van harte welkom. Tijd: 17.00-19.00 uur in de foyer van De Toevlucht.

We willen jullie vragen om daarvoor ook wat (borrel)hapjes mee te nemen, wij zorgen voor een drankje.

Naast onderlinge ontmoeting op informele wijze willen we ook een korte tij nemen om jullie met elkaar in gesprek te brengen over wat je verwacht van de kerk en van onze kerkelijke gemeente, wat je niet zou willen missen in haar activiteiten of wat je misschien juist wel daarin mist.

We willen de ’40-ers’ vragen alvast deze datum te reserveren. Binnenkort volgt een persoonlijke uitnodiging via de e-mail, mocht je geen uitnodiging ontvangen en toch graag willen komen kun je je aanmelden bij ds. Attie Minnema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen willen we vragen je even aan te melden bij één van de ouderlingen (zie uitnodigingsbrief), graag uiterlijk dinsdag 4 maart, met vermelding van het aantal volwassenen en kinderen.

We hopen dat dit initiatief gewaardeerd wordt en uiteraard hopen we op zondag 9 maart velen te ontmoeten.

De werkgroep pastoraat

Afgelopen seizoen hebben we een avond georganiseerd voor wie de afgelopen (globaal) 12 jaar belijdenis heeft gedaan. Daarbij kwam de vraag op om vaker een gespreksavond te organiseren rond bijv. de Apostolische Geloofsbelijdenis die we regelmatig zondags zingen. Om met elkaar te spreken over wat deze oude woorden ons nu (nog) zeggen, of om bijvoorbeeld een nieuwe geloofsbelijdenis in eigen woorden te schrijven.

Wie hiervoor belangstelling heeft kan zich melden bij ds. Attie Minnema, graag voor 1 november. In overleg wordt dan een datum gezocht.

In onze gemeente is een aantal mensen die vaak ‘alleen’ naar de kerk komen omdat hun partner niet of anders gelovig is. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan goed doen om daarover ervaringen uit te wisselen of de vragen die dat oproept te bespreken met mensen in dezelfde situatie. Daartoe willen we graag de gelegenheid geven. (Vorige jaar is deze avond niet doorgegaan)

Datum: donderdag 21 nov. tijd 20.15-22.00 uur.

Aanmelden uiterlijk 14 nov. bij ds. Attie Minnema.

Van de aangekondigde gesprekskringen begint binnenkort als eerste de kring rond het boek van Carel ter Linden ;’Wat doe ik hier in godsnaam’. De eerste avond zal zijn op maandag 11 november, 20.00 uur in De Toevlucht. Dan maken we verdere afspraken over aanpak, tijd en data. Waarschijnlijk zal in het voorjaar een kring rond het boek van Nouwen n.a.v. het schilderij van Rembrandt over ‘de verloren zoon’ plaatsvinden.

Verdere informatie bij ds. Attie Minnema.

Iedere 2e woensdag van de maand komt de meditatiekring bij elkaar in de kerkzaal van De Toevlucht, 20.15-21.15 uur. Vanaf 20.00 uur kunnen deelnemers binnenkomen, om kwart over 8 gaat de buitendeur dicht. Na afloop is er gelegenheid nog even kruidenthee te drinken.

Het meditatie-uur bestaat uit ademhalings- en lichaamsoefeningen om tot ontspanning te komen en daarna wordt een meditatieve tekst gelezen met daarom heen veel stilte en muziek.

We beginnen het nieuwe seizoen met een meditatiewandeling op woensdag 11 september, 20.00 uur in het natuurgebied achter café de Uylenburch, Delfgauw.

Voor informatie en aanmelden: ds. Attie Minnema en Hans Bouman (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

De startzondag is, i.t.t. eerder berichtgeving niet op 22 september maar op 29 september. Het thema voor deze zondag zal zijn: ‘Zingend Geloven met hart en ziel’. Hiermee sluiten we aan bij het jaarthema van de PKN (Protestantse Kerk) voor komend seizoen: ‘Met hart en ziel geloven’. Tijdens deze startzondag willen we aandacht besteden aan het nieuwe liedboek.

De kerkdienst zal weer wat langer duren en er is gelegenheid om na te praten na de viering tot ongeveer 13.00 uur. Er zal uiteraard tijdens heel de viering kindernevendienst en oppas zijn.

In het kader van deze startzondag een: oproep voor muzikanten:

Wie, jong of ouder, wil op startzondag in een muziekgroepje samenspelen? Van te voren ontvang je de muziek en tijdens de kerkdienst is er gelegenheid om samen te oefenen. Alle instrumenten zijn welkom !!!

 

Aanmelden bij Astrid Driesprong This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of via de lijst op het prikbord.

We verblijven weer in het koetshuis van en bij de Emmaüspriorij. De invulling van het weekend zal bestaan uit ontmoeting, gesprekken, wandeling, indien mogelijk een rondleiding en een gesprek met één van de zusters en (uiteraard niet verplicht) de vieringen (3 per dag) samen met de zusters.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag z.s.m. aanmelden bij Christiaan Wallet, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Ada van der Ster This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 015 3619828

JOP

Sinds kort is er in Ypenburg een JOP. Deze letters staan voor Jongeren Ontmoetings Plek. Het is een stalen bouwwerk waar de jongeren in kunnen zitten. Het is draaibaar en kan uit de wind worden gedraaid zodat de jongeren droog en beschut kunnen zitten en elkaar kunnen ontmoeten. In steeds meer plaatsen in Nederland kun je dergelijke plekken, in allerlei vormen, zien verschijnen. Volgens de informatie is een JOP vandalismebestendig (hufterproof) en als de jeugd rond de JOP geen rommel, blikjes e.d. laat slingeren is wat mij betreft hen van harte een dergelijke hangontmoetingsplek gegund.

Het is de eerste keer dat ik kennismaak met een dergelijke JOP. De afkorting op zich is bij mij al langer bekend, namelijk vanuit de kerkelijke organisatie. En het toevallige en eigenlijk heel leuke aspect daarbij is dat ook binnen de kerkelijke wereld JOP te maken heeft met jongeren. JOP is in de protestantse kerk de organisatie die zich bezighoudt met het jeugdwerk. JOP staat voor Jeugd Organisatie Protestantse Kerk. En je zou, met een knipoog naar de JOP in Ypenburg en elders, kunnen zeggen dat ook de kerkelijke JOP jongeren beschutting wil bieden. De beschutting van kerk en geloof.

JOP wil jongeren stimuleren om bezig te zijn met geloven, met God, met de ander en de wereld om hen heen. JOP wil jongeren proberen te helpen om te ontdekken wat ze van geloven vinden en wat ze ermee kunnen in hun leven. JOP ondersteunt daartoe mensen die zich in de plaatselijke kerken bezig houden met de jeugd en JOP ontwikkelt allerlei materiaal voor het kerkelijk jeugdwerk. Zo wil JOP kerkelijke gemeente stimuleren om ook oog en oor te hebben voor de jongeren in de kerk.

Het is niet gemakkelijk om jongeren een echte plek in de kerk te geven waar ze zich thuis kunnen voelen en zichzelf kunnen zijn. Vormen die gebruikt worden en het taalgebruik in de kerk staat vaak veraf van de jongeren. Natuurlijk zijn jongeren van harte welkom in de kerk, maar vaak wordt van hen verwacht dat ze zich aanpassen aan de volwassenen belevingswereld en manier van doen. Daarbij hebben jongeren vaak hele andere interesses en hebben ze het druk met school, vrienden en hun weg zoeken in de maatschappij.

Het is een uitdaging voor de kerk om jongeren te laten ervaren dat ze er volop bij horen in de kerk, dat ze zichzelf mogen zijn met hun geloof en hun vragen en dat zich daarin serieus genomen voelen. Misschien moeten we als kerk daarbij ook nog wat meer flexibel en ‘draaibaar’ worden. En kunnen we jongeren dan de ervaring meegeven dat ze altijd ‘beschutting’ kunnen vinden in het geloof en in de kerk.

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
I.v.m. de situatie rond de corona gaat dit jaar de Oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. In onze eigen dienst wordt aandacht besteed aan het thema van de Vredesweek: 'Vrede verbindt verschil'.

Voorganger: Ds. A. Minnema