Aandachtscentrum Den Haag:

Het aandachtscentrum Den Haag is een inloophuis. Het doel is, persoonlijke ondersteuning en opvang bij levensvragen. Men hoopt daarmee het sociaal isolement waarin mensen zich soms bevinden, te bestrijden.


Anne Dondorp ( Wycliffe Bijbelvertalers):

Anne Stoppels –Dondorp werkt voor de Wycliffe Bijbelvertalers aan een Bijbelvertaling in het Onobasulu, een taal die gesproken wordt in Walagu in Papoea Nieuw Guinea. Het geld uit de collectes en de eigen bijdragen dat dit jaar door de diaconieën van Ypenburg en Nootdorp wordt overgemaakt naar het Wycliffe Onobasulu Project, zal o.a. gebruikt worden voor de plaatsing van een watertank bij de Aidpost in Walagu en voor de vergoeding van de onderwijzers van het alfabetiseringsproject. In dat project leren zowel kinderen als volwassenen lezen in hun moedertaal, het Onobasulu


Amnesty International:

Amnesty International streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechtendocumenten.

Amnesty voert actie tegen bepaalde mensenrechtenschendingen die worden begaan door overheden en gewapende oppositiegroepen. Het gaat om het opsluiten van gewetensgevangenen, oneerlijke processen voor politieke gevangenen, marteling, doodstraf, politieke moorden en 'verdwijningen'. Verder helpt Amnesty International vluchtelingen die bescherming zoeken.

De Hezenberg:

De Hezenberg is een huis voor mensen die in hun leven zijn vastgelopen. Vaak gaat het om problemen rond rouwverwerking, relaties, seksueel geweld of andere traumatische ervaringen, burn-out en depressiviteit. Problemen waarbij het geloof een belangrijke rol kan spelen. Als de plaatselijke hulpverlening niet toereikend blijkt, kan het voor mensen een verademing zijn als ze zich tijdelijk terug kunnen trekken op een plek waar ze tot zichzelf kunnen komen en in alle rust de dingen in hun juiste proporties kunnen gaan zien.


De Hoop:

De Stichting De Hoop biedt vanuit haar christelijke identiteit klinische en maatschappelijke opvang aan mensen die verslaafd zijn aan drugs, alcohol, medicijnen, gokken of die eetproblemen hebben. De mensen die bij De Hoop zijn opgenomen, krijgen een 24-uursbehandeling in een van de klinieken. De Hoop bekijkt samen met hen welke zorg en therapie zij nodig hebben. De duur van de behandeling loopt uiteen van één tot anderhalf jaar. Men krijgt daarbij ook de kans om opnieuw te leren werken, studeren en, indien van toepassing, kinderen op te voeden.


De Regenboog:

De Regenboog is een interkerkelijke stichting voor verslavingszorg die in Amsterdam hulp biedt aan meer dan 250 harddruggebruikers. Zij worden opgevangen in aanloopcentra en verblijfsruimtes. Naast de dagopvang met een douche, schone kleding en een maaltijd, biedt De Regenboog drugsverslaafden een zinvolle dagbesteding. Verder is er Buddyzorg voor ernstig zieke gebruikers.


Diaconie Ypenburg:

Door de stijgende uitgaven voor met name de individuele ondersteuningen, moet er ook op Ypenburg voor de eigen diaconie gecollecteerd worden en wel voor de bloemengroet, het algemeen diaconaal werk( individuele ondersteuningen ) en de jeugd

Bloemengroet:

De bloemen in de kerk worden door de diaconie betaald en gaan als groet van de gemeente naar mensen, die het nodig hebben.

Algemeen diaconaal werk ( Individuele ondersteuningen)

Onder meer als gevolg van de economische malaise en hoog opgelopen schulden komen mensen in financiële problemen. Afsluiting van energie en zelfs huisuitzetting dreigen en zetten ook relaties onder druk. In eerste instantie probeert de diaconie hen te helpen door hen van advies te dienen en naar de juiste instanties te verwijzen. Maar het kan ook nodig zijn dat de diaconie hen financieel bijstaat.

Jeugd

Dorcas:

Dorcas is een wereldwijde organisatie die zich in het voetspoor van de Bijbelse Dorcas bezig houdt met ”goede werken en het geven van aalmoezen”. Dorcas geeft 3 soorten hulp: noodhulp, sociale hulp en structurele hulp. Noodhulp in de vorm van kleding, voedsel en medicijnen wordt gegeven aan gebieden die getroffen zijn door natuurrampen of oorlogen. Sociale hulp in landen waar de economische situatie slecht is, waar veel armoede en werkloosheid bestaat zonder het vangnet van sociale uitkeringen zoals wij dat kennen. Structurele hulp houdt in, dat Dorcas, samen  met plaatselijke organisaties, de leefomstandigheden van mensen in arme landen duurzaam probeert te verbeteren.


Epafras:

Op de website van Epafras lezen we o.a.: "Begin januari 2004 zitten 2200 Nederlanders vast in gevangenissen verspreid over 80 landen. Vaak onder erbarmelijke omstandigheden zitten zij langdurige straffen uit. Wie in een vreemd land gevangen zit, leeft in een dubbel isolement. Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus wil Epafras de Nederlanders die in het buitenland vastzitten de hand reiken. Niet omdat wij instemmen met hun delicten, maar omdat gevangenen ook mensen zijn met behoefte aan vriendschap en zij het gevoel mogen hebben dat ze niet vergeten zijn. Het is onze bedoeling om alle bij ons bekende Nederlanders in buitenlandse gevangenissen twee keer per jaar te bezoeken."


Exodus:

De Stichting Exodus is opgericht om mensen na hun detentie op te vangen in begeleide kamerbewoning. Er is een landelijk netwerk van acht Exodushuizen. De begeleiding is erop gericht, de kansen van de ex-gevangenen op maatschappelijk functioneren te vergroten zonder dat zij weer in crimineel gedrag vervallen. Bewoners doen werkervaring op, worden begeleid in het zoeken maar werk of scholing en krijgen trainingen in sociale vaardigheden, budgetteren, het omgaan met gevoelens en het weer opbouwen van een sociale omgeving. Vanuit het Justitiepastoraat worden pastorale nazorgcontacten met de bewoners onderhouden. Vooral in een tijd dat de overheid minder geld beschikbaar stelt voor reclassering, is een particuliere instelling als Exodus broodnodig.


Kerkinactie : Werelddiaconaat

Werelddiaconaatszondag februari: De eerste zondag van februari is, na de watersnoodramp van 1 februari 1953, traditioneel een collecte voor het Werelddiaconaat geworden. Kerkinactie steunt projecten die werken aan een menswaardig bestaan voor mensen in alle continenten. Projecten die gericht zijn op het verbeteren van de levensomstandigheden van mensen door hen te helpen om op eigen benen te staan.
In september vraagt Kerkinactie aandacht en steun voor goede gezondheidszorg. In veel landen is deze zorg voor miljoenen mensen niet voorhanden. Een goede gezondheidszorg begint met het voorkomen van ziekten door goede hygiëne,schoon drinkwater en vaccinaties. Daarom krijgt dit aspect veel aandacht in het gezondheidswerk van kerken en kerkelijke organisaties in alle delen van de wereld.
Werelddiaconaatszondag oktober: In het leven van Jezus waren barmhartigheid en gerechtigheid kernbegrippen. Zijn manier van omgaan met God en mensen is onze inspiratie om armoede en onderdrukking te bestrijden. Dat is de opdracht voor het werelddiaconale werk van onze kerken. Dit werk wordt uitgevoerd door kerken en partnerorganisaties in de landen zelf. Zij kennen de situatie ter plaatse het beste en weten hoe gewerkt kan worden aan verandering.
Kinderen in de knel: Kinderen vormen wereldwijd een kwetsbare groep. Zij zijn vaak de eerste slachtoffers van armoede, conflicten of natuurgeweld. Kerkinactie zet zich in voor kinderen via het eigen programma Kinderen in de Knel. Om kinderen in moeilijke situaties weer een toekomst te geven, geeft Kinderen in de Knel financiële hulp aan kleinschalige projecten. Deze projecten zijn door lokale hulpverleners opgezet. De eigenwaarde en verantwoordelijkheid van kinderen staan daarbij voorop.


KerkinActie : Zending

De voorjaarszendingsweek valt dit jaar in de Veertigdagen-campagne van Kerkinactie. Aansluitend op het campagnethema vragen wij steun voor het werk van partnerkerken in India om Christenen als minderheidsgroep tot haar recht te laten komen
Pinksterzendingsweek: Pinksteren is traditioneel het zendingsfeest. Mensen, vrouwen en mannen, worden vervuld met de Geest van God. Dit brengt hen er toe alles te delen, zich in te zetten voor anderen, het brood met elkaar te breken.
Zending, het spreken over de grote daden van God, gaat altijd samen met het doen. Deze collecte is bestemd voor het missionaire werk in het buitenland dat door Kerkinactie wordt uitgevoerd
De collecte in de najaarszendingsweek
vraagt ook een bijdrage voor het zendingswerk. Met deze collecte kan KerkinActie samen met partnerkerken elders in de wereld het kerkelijk werk in de samenleving gestalte geven. Dit gebeurt onder andere door kerkopbouw, evangelisatie, het verzorgen van theologische opleidingen en de dialoog met andere godsdiensten.


Kerkinactie. Binnenlands diaconaat.

Jeugdwelzijn. Bij deze collecte gaat het er om jongeren te helpen en hen nieuwe kansen te bieden. De meeste kinderen en jongeren in Nederland groeien onbezorgd op. Helaas zijn er ook jongeren met problemen thuis of op school. Het binnenlands diaconaat wil bijdragen aan projecten voor hulp aan jongeren die uit de boot dreigen te vallen. Prioriteit krijgen daarbij projecten die op een actieve wijze de deelname van jongeren aan de maatschappij bevorderen en die jongeren met problemen nieuwe kansen bieden.
De collecte van november maakt bijdragen mogelijk aan projecten voor mensen in onze eigen samenleving die in moeilijke situaties verkeren. Daarbij worden we geïnspireerd door bijbelse verhalen over bevrijding, recht en gerechtigheid, en door het gebod de naaste lief te hebben. Vanuit deze opdracht willen we niet alleen kerkleden, maar alle mensen in de knel helpen. Bij deze collecte vragen we speciaal uw aandacht voor de ondersteuning van het vluchtelingenwerk.


Kerkinactie. Binnenlands missionair werk.

Collecte juni: Zowel in de landelijke kerk als in de plaatselijke gemeente zien we steeds meer aandacht voor de missionaire roeping van de kerk. Er is vooral een grote vraag naar inzicht: hoe communiceren we met mensen op afstand over kerk en geloof? Van belang daarbij is, in welke situatie die communicatie plaatsvindt, waarbij we wel ontdekken dat in alle gevallen volop missionaire kansen te vinden zijn. In diverse projecten die Kerkinactie ten behoeve van de plaatselijke gemeente uitvoert, staan deze vragen centraal.
Collectes Adventstijd: Het missionaire werkterrein in ons eigen land is heel breed. In de junicollecte werd aandacht gevraagd voor projecten op het gebied van geloofscommunicatie met mensen op afstand van kerken en geloof. Nu wijzen we op het belang van het missionaire werk dat wordt uitgevoerd in de multiculturele samenleving. De kerk is immers geroepen om zich ook daarover uit te spreken en mag in die samenleving in getuigenis, dienst en dialoog aanwezig zijn.
Daarbij gaat het zowel om ontmoeting als om confrontatie.


Kinderhuis Sukh Dhaam:

In het kinderhuis Sukh Dhaam in Suriname worden kansarme kinderen opgevangen. Zij krijgen daar onderwijs en de opvoeding die zij thuis moeten missen. Zij verbouwen hun eigen groente en maken eenvoudige meubels die zij verkopen. Maar de opbrengst uit de verkoop niet genoeg om de kosten te dekken.


Kinderhulptelefoon Chris:

Uit de website van Chris: "Heb je een vraag of wil je ergens over doorpraten, dan kun je Chris bellen (of mailen natuurlijk). We worden meer dan 5.000 keer per jaar om hulp gevraagd, dus je bent echt niet de enige. Chris wordt gebeld en gemaild over verschillende vragen en problemen. Je kunt ook bellen als je gepest wordt of als je ouders gaan scheiden maar natuurlijk ook als je ruzie met een vriend hebt of een vraag over geloven of zo."


Leprabestrijding:

De Nederlandse Stichting voor Leprabestrijding houdt zich bezig met het werven van fondsen en het financieren van artsen en ziekenhuizen voor de bestrijding van Lepra


Lilliane fonds:

Het Liliane Fonds is er om voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden medische en sociale revalidatie mogelijk te maken. Dit gebeurt in samenwerking met lokale contactpersonen door kleinschalige hulp op maat, die de persoonlijke ontwikkeling van het kind ondersteunt en zijn integratie in de maatschappij bevordert. De hulp betreft (para)medische behandelingen, operaties, hulpmiddelen, onderwijs, vakopleidingen en de opbouw van een zelfstandig bestaan.


Nederlands Bijbel Genootschap:

Het Nederlands Bijbel Genootschap stelt zich ten doel, de Bijbel te verspreiden en door te geven in Nederland en - in het kader van de Wereldbond van Bijbelgenootschappen - wereldwijd. Voor de realisering van zijn taken is het NBG vooral aangewezen op de steun van leden en giftgevers.


Philadelphia:

De Stichting Philadelphia biedt begeleiding op diverse locaties aan mensen met een verstandelijke beperking. In totaal verleent de stichting zorg aan 145 cliënten in 34 huishoudens. Deze huishoudens staan borg voor structuur, veiligheid, geborgenheid en persoonlijke begeleiding vanuit christelijk perspectief. Verder begeleidt Philadelphia in de thuissituatie gezinnen met een gezinslid met een verstandelijke beperking en exploiteert een zorgboerderij in Strijen.


Stichting Achter de Regenboog:

Stichting Achter de Regenboog is er voor kinderen en jongeren die van dichtbij te maken hebben of hebben gehad met het overlijden van een dierbare binnen het gezin.


Stichting Kinderen van Centro Infantil Myra de Bruijn:

In Ecuador wordt aan kinderen zonder tehuis een tehuis gegeven: het kinderdagverblijf Centro Infantil Myra de Bruijn. Kinderen zonder toekomst wordt een nieuw uitzicht geboden.Het werk wordt gedaan door vrijwilligers, die vaak oog uit hun eigen portemonnee allerlei dingen betalen, maar er is meer geld nodig.


Stichting Little John:

De Stichting Little John geeft hulp aan alle kinderen in Oekraïne die steun nodig hebben in situaties die uitzichtloos lijken, maar waarin iets ten goede gekeerd kan worden. De stichting steunt gezinnen die arm zijn met een maandelijkse bijdrage,die wordt gebruikt voor voedsel, kleding, medicijnen, vitaminen en medische hulp.


Tio Loiro:

Tio Loiro zet zich door middel van het aanbieden van sport - en spelactiviteiten in voor de kansarme jeugd in Brazilië. Na de winters van 1998 en 1999, waarin Tio Loiro twee projecten heeft gedraaid in Rio de Janeiro is in juni 1999 de stichting opgezet die de naam Tio Loiro (Portugees voor Blonde Oom) heeft gekregen. Tio Loiro is de bijnaam die de oprichter en initiatiefnemer van de stichting, Onno Raadsen en van beroep docent Lichamelijke Opvoeding, kreeg van de kinderen toen hij zijn eerste project draaide in een weeshuis in een arme buitenwijk van Rio


Wycliffe Bijbelvertalers:

Anne Stoppels-Dondorp werkt voor de Wycliffe Bijbelvertalers aan een Bijbelvertaling in het Onobasulu, een taal die gesproken wordt in Walagu op Papoea Nieuw Guinea. Het geld uit de collectes en eigen bijdragen dat dit jaar door de diaconieën van Ypenburg en Nootdorp wordt overgemaakt naar het Wycliffe Onobasulu Project, zal o.a. gebruikt worden voor de plaatsing van een watertank bij de Aidpost in Walagu en voor een vergoeding van de onderwijzers van het
alfabetiseringsproject. In dat project leren zowel kinderen als volwassenen lezen in hun moedertaal, het Onobasulu.


Zomerproject:

In juli en augustus wordt er gecollecteerd voor het zomerproject.

Volgende kerkdienst

  • Eerstvolgende kerkdienst is op
    zondag 21 juli om 10:00 uur
    Voorganger:
    ds. Attie Minnema
    Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren