ANBI gegevens Diaconie

A.  Algemene gegevens

Naam ANBI:

Diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg

Telefoonnummer (facultatief):

Zie hiervoor de contactpagina van de hieronder genoemde website

RSIN/Fiscaal nummer:

824134680

Website adres:

www.pwnootdorp.nl 

www.kerkopypenburg.nl

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Adres Nootdorp:

Dorpsstraat 36

Postcode:

2631 CR

Plaats:

Nootdorp

Postadres:

Dorpsstraat 31

Postcode:

2631 CR

Plaats:

Nootdorp

Adres Ypenburg:                  Laan van Hoornwijck 140
Postcode:                             2497 DG
Plaats:                                  Den Haag
Postadres:                            idem         

 

De Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).


De Protestantse gemeente te Nootdorp – Ypenburg bestaat uit 2 wijkgemeentes: wijkgemeente Nootdorp en wijkgemeente Ypenburg.

De visie van de wijkgemeente Nootdorp is als volgt:
Wij zijn een open gemeenschap van leerlingen van Jezus Christus in Nootdorp. Wij willen actief groeien in onze persoonlijke relatie met God, in dienst aan mensen om ons heen en veraf. Wij doen dit geleid door Woord en Geest, zorgvuldig en gastvrij en met plezier en creativiteit.

        

De missie van de wijkgemeente Ypenburg is als volgt:

Als gemeente van Christus zijn we er niet voor onszelf alleen. Geïnspireerd vanuit het Woord van God bieden we ruimte voor ieder die ontmoeting, bezinning en rust zoekt om samen een weg te gaan in geloof en levensvragen. In alle openheid willen we omzien naar elkaar en anderen.

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

 

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

 

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Kerkorde-en-Ordinanties.aspx

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.  Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp-Ypenburg.

 B. Samenstelling bestuur

 

Het bestuur van de kerkelijke wijkgemeente Nootdorp ligt bij kerkenraad te Nootdorp en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 14 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente te Nootdorp.

 

Het bestuur van de kerkelijke wijkgemeente Ypenburg ligt bij kerkenraad te Ypenburg en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze wijkgemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente te Ypenburg.

 

De het College van Diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie van de Protestantse gemeente te Nootdorp - Ypenburg.

De Algemene Kerkenraad (AK) is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college van diakenen bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de AK als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art 3).

C.  Doelstelling/visie

De Diaconie van de Protestantse gemeente Nootdorp-Ypenburg deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: "De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt."

 1. Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: https://www.protestantsekerk.nl/download/CAwdEAwUUkdAXkg=&inline=0


Diaconaal beleidsplan kunt u vinden via de link:
Beleidsplan

 

 1. Beloningsbeleid

De beloning van diaconale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: http://www.protestantsekerk.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Generale-regelingen.aspx


Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F.  Verslag Activiteiten

Binnen de diaconie Nootdorp zijn er tal van werkvelden en activiteiten: erediensten met collecten en viering van de maaltijd van de Heer, persoonlijke ondersteuning en andere hulpvragen. En verder onderhouden we contacten met diaconale werkgroepen zoals Work in Progress, Thuisfrontcommissie, Nootdorpse Christelijke Vrouwen Vereniging en de overige kerken in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. In een open en aangename sfeer werken we als diakenen aan de ontwikkeling van deze activiteiten en relaties. Hierbij worden we ondersteund door onze kerkelijk werker.

Diaconale activiteiten van de wijkgemeente Ypenburg:
Op plaatselijk-, regionaal-landelijk- en internationaal niveau. Deze drie niveaus zijn onder punt D verder uitgewerkt in ons beleidsplan.

De 2 wijkkerkenraden hebben de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doen zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de Algemene Kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit:

In de kolom begroting is dit cijfermatig in beeld gebracht.

 1. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Begroting en jaarrekening Diaconie Protestantse Gemeente Nootdorp-Ypenburg

 

Onderstaand vindt u een samenvatting van de jaarrekening 2020, conform indiening in FRIS.

  

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie
(eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

In 2019 zijn alleen de daadwerkelijk ontvangen rente-inkomsten geboekt, niet de te ontvangen bedragen in 2020. Dit is een eenmalig omzetting van beleid.

Rentebaten

De rentepercentages zijn de laatste jaren aanzienlijk gedaald. De spaarcontracten zijn zodanig opgebouwd dat de komende 10 jaar er jaarlijks een spaarcontract vervalt en de lagere rente maar langzaam doorwerkt. Bedragen die vrijvallen zullen zo gunstig mogelijk worden vastgezet, belegd of omgezet worden in een diaconaal fonds, zodat deze direct kunnen worden besteed wanneer nodig.

 

 

Uitzending via Kerkomroep

Protestantse Gemeente Ypenburg Laan van Hoornwijck 140 2497 DG Den Haag
2024-05-19 09:55:00 Luister
2024-05-12 09:55:00 Luister

Volgende kerkdienst

 • Eerstvolgende kerkdienst is op
  zondag 26 mei om 10:00 uur
  Voorganger:
  ds. Attie Minnema
  Locatie: De Toevlucht

Save
Cookies user preferences
De Twitter feed benodigt toestemming voor cookies, maar u mag deze ook weigeren.
Alles accepteren
Alles weigeren
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Twitter
Accepteren
Weigeren