Laatste nieuws

De eerstvolgende gemeentemaaltijd is op woensdag 17 augustus, 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Enkele weken van te voren zal er een intekenlijst op het prikbord in de foyer hangen. Aanmelden, ook bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. uiterlijk zondag 14 aug.

Vier keer per jaar houden we in De Toevlucht een ‘gemeentemaaltijd’, maaltijden voor ouderen en voor wie vaak alleen eet. Voor wie ‘nieuw’ is in onze wijkgemeente is de maaltijd ook een goede manier om nieuwe mensen te leren kennen. Buren en kennissen zijn ook van harte welkom. Aanmelden is wel altijd even noodzakelijk en de kosten zijn € 6,-,.

De werkgroep pastoraat heeft inmiddels weer een aantal data gepland. Deze overige data zijn: (altijd op woensdag): 19 oktober, 15 februari 2017, 3 mei. De maaltijden worden aangekondigd via de nieuwsbrief en de kerkbode en aanmelding kan via de lijst op het prikbord in de foyer.

De werkgroep pastoraat.

Het vluchtelingenvraagstuk is iets wat eigenlijk iedereen in ons land wel bezig houdt.

Bijna dagelijks vult dit onderwerp het nieuws. En wie kent niet de foto van het gestorven  jongetje op het strand in Turkije, verdronken op de vlucht vanuit Syrië naar Turkije?

Of de beelden van grote stromen mensen, volwassenen en kinderen, over de wegen van Europa, beelden van overvolle treinen, mensen wachtend voor hekken, met moeite door politie of militairen in bedwang gehouden?

Beelden die verschillende gevoelens op kunnen roepen.

Het eerste beeld roept medelijden op, ruimhartigheid.

Het tweede kan naast medelijden ook angst en onzekerheid oproepen. Begrijpelijk: angst is heel menselijk. Vooral de angst voor het onbekende. Of de angst dat de veelheid van vluchtelingen die naar ons land komen en een huis en een baan nodig hebben, een bedreiging kan zijn voor jouw situatie, zeker als je je daarin al kwetsbaar voelt.

Zo kunnen barmhartigheid en angst door elkaar lopen in onze gedachten en gevoelens.

Als kerk en als gelovigen proberen wij te leven vanuit de Bijbelse boodschap. De Bijbel die oproept tot barmhartigheid: meeleven in woord en daad, hulp en ondersteuning bieden aan wie dat nodig heeft, ook aan de vreemdeling.

Stel je eens voor dat je zelf op de vlucht moet, alles moet achterlaten wat je lief is! Dan hoop je ook mensen tegen te komen die met je meevoelen en je hulp bieden. Vanuit het geloof in God die omziet naar wie in nood is, voelen wij ons geroepen om anderen te helpen die hulp nodig hebben. Niet alleen mensen dichtbij maar ook (van) verder weg. Geroepen tot solidariteit met kwetsbaren.

Verschrikkelijk zijn de beelden van de dramatische en mensonterende situatie waarin vluchtelingen zich bevinden, onderweg of in opvangkampen. Daarom moeten wij als Europa onze verantwoordelijkheid nemen en hulp bieden en een menswaardige opvang.

Het gaat voor onze wijk Ypenburg om huisvesting voor statushouders, vluchtelingen die al de hele weg van procedures hebben doorlopen en erkend zijn als vluchteling. Hun redenen om te vluchten zijn erkend en deze mensen hebben een vergunning om hier te wonen. Het zijn mensen die hopen op een goede, rustige plek om te leven, voor zichzelf en hun kinderen en ze hopen hun leven weer op te kunnen bouwen. Eigenlijk dus mensen zoals wij, met heel gewone wensen zoals wij die allemaal hebben: de wens van vrede, geluk en welzijn.

Het is bijna Pasen. Dan vieren we als kerk dat leven sterker is dan de dood. Dat er na het donker toch weer licht zal zijn. Een boodschap die werkelijkheid wordt waar mensen in liefde naar elkaar omzien. Dat Licht van Pasen is bedoeld voor ieder mens, ongeacht herkomst, religie, politieke overtuiging, seksuele geaardheid enz. Wij kunnen daar in Ypenburg nu een steentje aan bijdragen. Als Protestantse wijkgemeente op Ypenburg willen wij dat graag doen en we hopen velen met ons.

Protestantse Wijkgemeente Ypenburg

dhr. Jan Francke, voorzitter wijkkerkenraad

ds. Attie Minnema, predikant

mw. Maria van Twist, voorzitter diaconie

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Dr. Suurmond, (bekend van o.a. zijn columns in Trouw), zal spreken over vragen als:

 • Wat zijn (kunnen zijn) de kenmerken van de levensfase ‘ouderdom’?
 • Is ouder worden vooral een tijd van beperkingen en ‘minder worden’ of kan ouder worden een nieuwe fase van (geestelijke) groei, zingeving  en nieuwe mogelijkheden zijn?
 • Is er een spiritualiteit van de ouderdom?
 • Hoe om te gaan met verlies, loslaten, kwetsbaarheid?
 • Wat zijn handvatten om ‘goed’ oud te worden?
 • Hoe als (klein)kinderen, kerkelijke gemeente, maatschappij om te gaan met ouders/ouderen? Waar of hoe liggen hier voor ons mogelijkheden tot steun en verbondenheid?

Tijd: 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur voor koffie/thee. Eindtijd uiterlijk 22.00 uur, met gelegenheid tot napraten. Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

Plaats: kerkgebouw De Toevlucht

Vanuit de gemeente is het verzoek gekomen om samen het boek : ‘God is niet te vangen’ van ds. Jan Offringa te lezen. (ds. Offringa was vorige seizoen één van de sprekers op Leven-dig Gesprek).

Het boek is een neerslag van gesprekken van predikant Jan Offringa met een 14-tal kerkgangers over hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben ze zoals losgelaten en wat kwam daar voor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? Verhalen over geloof en reflectie daarop, over actuele kwesties in kerk en samenleving. Dit boek brengt in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Deze leesgesprekskring komt bij elkaar op 11 febr., daarna 22 febr., verdere data worden in overleg afgesproken. Nieuwe deelnemers hierbij zijn van harte welkom, graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema.

Kinderen kunnen moeilijke vragen stellen over God, dood, ‘waarom …..?’ en het is niet altijd gemakkelijk om als (groot)ouder daarop antwoord te geven, als je zelf al een antwoord hebt op dergelijke, soms ‘grote levensvragen’. Tieners, pubers kunnen soms, vanuit het zwart-wit denken dat bij hun leeftijd past, vasthoudend met je in discussie gaan. Over onderwerpen als kerk en geloof, school, dagelijkse dingen, social media, vriendjes, actualiteit, buitenlanders, Hoe moet je, kun je daar goed mee om gaan en op reageren?

De onderwerpen en het aantal avonden bepalen we met elkaar. Info, aanmelding en gespreksleiding: ds. Attie Minnema.

Aanmelding graag uiterlijk 16 oktober. Data worden daarna in overleg afgesproken.

Als ik je vraag naar mij te luisteren en
jij begint mij adviezen te geven,
dan doe je niet wat ik je vraag.

Als ik je vraag naar mij te luisteren

en jij begint mij te vertellen,
waarom ik iets niet zo moet voelen
als ik voel,
dan neem jij mijn gevoelens niet serieus.

Als ik je vraag naar mij te luisteren,

en jij denkt dat jij iets moet doen
om mijn problemen op te lossen,
dan laat je mij in de steek,
hoe vreemd dat ook mag lijken.

Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me

en probeer me te begrijpen.

En als je wilt praten,

wacht dan even en ik beloof je
dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren.

Leo Buscaglia

De eerstvolgende datum van de gemeentemaaltijd is: woensdag 21 oktober. Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur. Enkele weken van te voren zal een aanmeldingslijst in de foyer op het prikbord hangen of aanmelden bij Ada van der Ster.

Vanwege stijgende kosten van de ingrediënten willen we het bedrag per maaltijd wat ophogen van € 5 naar € 6,- . We hopen dat dat voor niemand een bezwaar zal zijn (anders horen we dat uiteraard graag). En wie een keer (of af en toe) één of meer gangen wil bereiden kan zich uiteraard melden bij de werkgroep pastoraat.

De werkgroep pastoraat

Dr. Singor was docent Oude Geschiedenis aan de universiteit Leiden. Hij heeft een boek geschreven over Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk. Hij zal spreken over de betekenis van Constantijn voor de ontwikkeling van het christendom, toegespitst op de positie die het christendom sinds de scheiding van kerk en staat/maatschappij in onze moderne cultuur inneemt. Daarbij zal hij ook een vergelijking maken met de uitbreiding van de islam nu in het westen.

Leven-dig Gesprek zijn bezinningsavonden over geloof- en/of levensvragen, waar ieder welkom is die belangstelling heeft voor het onderwerp.

Tijd: 20.00-uiterlijk 22.00 uur, inloop met koffie/thee vanaf 19.30 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten bij een drankje. Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken.

Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.”

Kerk in Actie, de hulporganisatie van de Protestantse Kerk, komt op voor vluchtelingen. In Nederland door te strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedumenteerden en uitgeprocedeerden.

Wereldwijd door niet weg te kijken van de problemen aan de Europese grenzen, maar organisaties die bootvluchtelingen opvangen te ondersteunen. En door hulp te geven aan vluchtelingen en ontheemden in Irak en Syrië, maar ook vergeten gebieden als Zuid-Sudan.

Europa mag niet wegkijken van de vluchtelingenproblematiek aan haar grenzen, maar moet met echte oplossingen komen. Als eerste door meer bij te dragen aan hulp aan vluchtelingen in conflictgebieden. Maar ook door ruimhartiger visa, beurzen en banen te verstrekken aan vluchtelingen. (In juni organiseerde Kerk in Actie een conferentie over Safe Passages ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag 2015. Lees hier meer)

Verklaring van de Protestantse Kerk in Nederland

Opnieuw zijn wij geschokt over de vele mannen, vrouwen en kinderen die in de afgelopen weken hun leven verloren op de Middellandse, de Egeïsche Zee en op het vasteland van Europa. In eerdere jaren verloren al 17.000 mensen hun leven toen ze, vaak vluchtend uit situaties van tomeloos geweld, hun toevlucht zochten in Europa. Zoveel dodelijke slachtoffers vervullen ons met droefheid en ontzetting.

Droefheid en ontzetting alleen is echter niet genoeg. Het is onze plicht als kerk maar ook als samenleving naast deze vluchtelingen te staan. Concreet denken we daarbij aan het volgende:

 • Er moet een veilige route komen naar Europa voor asielzoekers die in aanmerking komen voor een humanitair visum. Asielzoekers zouden niet meer genoodzaakt moeten zijn om via mensensmokkelaars of langs andere gevaarlijke wegen een veilige plek te bereiken. Wij ondersteunen het betoog van eurocommissaris Frans Timmermans in deze richting.
 • Wij ondersteunen bijvoorbeeld het instellen van humanitaire visa: visa die voor vijf jaar gegeven worden aan vluchtelingen uit oorlogssituaties.
 • Wij ondersteunen het initiatief van staatssecretaris Klaas Dijkhoff die burgemeesters en gemeentes in Nederland vraagt om te helpen bij het huisvestigingsprobleem van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Wij weten van velen, waaronder leden van onze Protestantse Kerk, die bereid zijn hierin verantwoordelijkheid te nemen. We willen onze bijdrage blijven leveren in de opvang en begeleiding van deze mensen. Wij willen onze deskundigheid graag delen met de staatssecretaris en nodigen hem uit ons bij zijn plannen te betrekken. Eerder in de geschiedenis (bootvluchtelingen uit Vietnam en vluchtelingen uit Joegoslavië) werd royaal gebruik gemaakt van particulier initiatief. Dat kan het draagvlak versterken voor opvang van vluchtelingen nu.
 • We erkennen hoe ingewikkeld het is voor de internationale gemeenschap om tot oplossingen te komen in de brandhaarden van deze wereld, vooral in Syrië en Irak. Wij voelen ons machteloos. We zien met zorg hoe de burgerbevolking, voornamelijk minderheden, het slachtoffer wordt van voortdurend geweld. Voortgezette inspanningen om de strijdende partijen om de tafel te krijgen verdienen alle ondersteuning.
 • Intussen blijft hulp in de regio belangrijk. Samen met lokale kerken zet de Protestantse Kerk zich via een omvangrijk noodhulpprogramma in voor opvang in de regio. We doen dat zowel in Syrië en Irak en hun buurlanden, als in andere delen van de wereld, en zullen hiermee doorgaan. Wij weten dat velen zich hiervoor inzetten en roepen op hiermee voort te gaan.

Wij willen luisteren naar het evangelie van Jezus Christus die ons geleerd heeft dat wij de ‘naaste’ zijn van gewonden langs de weg en van vluchtelingen. Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet tevergeefs aan te laten kloppen op onze deur.

Dr. A.J. Plaisier, scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland​

bron: http://www.protestantsekerk.nl/actueel/Nieuws/nieuwsoverzicht/Paginas/Protestantse-Kerk-naast-vluchtelingen-gaan-staan.aspx?r=o

Leeskring Prediker: Op het raakvlak van filosofie en geloof, met als boek: Zinvol leven, Prediker (Stefan Paas & Siebrand Wierda).

Na enkele boeken van de franse filosoof en godsdiensthistoricus Frederic Lenoir wordt nu het boekje ‘Zinvol leven’ over Prediker gelezen. Over vragen als : Wat geeft het leven zin? Waar genieten we van en waar gaan we voor? En over levensterreinen als werk, geld, plezier, relaties, geloven. Bij ieder hoofdstuk staan enkele gespreksvragen. De eerste avond is op maandag 21 september.

Nieuwe deelnemers van harte welkom. Tijd: 20.00-22.00 uur, meestal bij één van de deelnemers thuis. Info en aanmelding en gespreksleiding Hans Bouman : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ook komend seizoen komt de meditatiekring weer bij elkaar op de 2e woensdag van de maand, tijd 20.15-21.15 uur (kerkzaal open vanaf 20.00 uur met muziek), begeleiding Hans Bouman en ds. Attie Minnema. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, ook om een keer te komen ‘kijken’ en meedoen om te ervaren wat meditatie is.

Bij goed weer beginnen we 9 september met een meditatiewandeling in/rond Biesland. Eerdere deelnemers aan de kring ontvangen een uitnodiging, wie belangstelling heeft voor de kring kan zich melden bij ds. Attie Minnema, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
I.v.m. de situatie rond de corona gaat dit jaar de Oecumenische viering in het kader van de vredesweek niet door. In onze eigen dienst wordt aandacht besteed aan het thema van de Vredesweek: 'Vrede verbindt verschil'.

Voorganger: Ds. A. Minnema