Laatste nieuws

Zondagsbrief 5 juli 2020

Dienst van Schrift en Tafel     

Muziek                                                

Welkom en mededelingen

  OM TE BEGINNEN

Fluitmuziek

Lezen: Zondagmorgen  (Tekst Ida Gerhard : liedboek blz. 530)

(we gaan staan)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

v.  Op de drempel van deze viering richten wij ons tot U, o God

g. Wij openen ons voor uw licht

v. U die ons voedt met de tekenen van uw liefde

g. Wij openen ons voor uw licht

v. Geestkracht die ons beweegt, troost en inspireert

g. Wij openen ons voor uw licht

 

(we gaan zitten)

Intochtpsalm Lied 84, fluit melodie, lezen vs 1 en 2, fluit melodie

Gebed om ontferming: lezen Lied 330b, allen: ‘Heer ontferm u!’

Luisteren: Glorialied Lied 836: 1, 2, 4 en 5

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De genade en liefde van God is met u

g. Zijn vrede ook met u.

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Voor de kinderen

Evangelielezing: Matteüs 11: 25 - 30

Lied 897 fluit: melodie, lezen vs 1, 2 en 3, allen refrein (gesproken)

Verkondiging

Meditatieve muziek

 

 GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Missionaire bloemengroet

Inzameling van onze gaven

 1. . Collecte voor Vakantietas kinderen (Binnenlandse Diaconaat)

Voor kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland zit een zomervakantie er vaak niet in.

Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunnen kerkgemeenten kinderen in armoede verrassen met een rugzak vol met spelletjes. In 2019 hebben 165 protestantse gemeenten meegedaan en hebben 10.000 kinderen een tas ontvangen.

2 Kerkelijk Beheer

 Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

  MAALTIJD VAN DE HEER

Nodiging

Lezen: Lied 340d Geloofsbelijdenis

Luisteren: Lied 388 ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’

Tafelgebed

v. Laten wij ons openen voor God

g. Wij hebben ons hart bij de Heer

v. Laten wij God loven

g. wij willen Hem danken.

v. God van ons mensen, wij danken U

voor dit samenzijn rond uw tekenen van liefde.

Wij zijn dankbaar voor brood en wijn,

licht en gebed,

houvast in een woelige wereld.

 

Wij danken U om Jezus, uw Zoon,

die niet is omgekeerd

maar ging de weg die gegaan moest

met als enige wet en waarheid: Liefde

 

Wij bidden U wees hier aanwezig.

Stort uw Geest over ons uit,

over ons zoals wij hier zijn,

over uw gaven van brood en wijn.

Dat het brood dat wij breken,

en de wijn die wij drinken

onze band met U en met elkaar vernieuwen.

 

Wees bij ons,

en verbindt ons met ieder die uw wet van liefde wil leven.

Zodat we samen het voorbeeld van Jezus Christus navolgen in deze wereld.

 

Want in de nacht waarin Hij stierf, naam Jezus brood en dankte U.

Hij gaf het brood aan zijn vrienden als voedsel voor onderweg en zei:

Neem en eet. Dit is mijn lichaam, voor jullie gegeven.

 

En Jezus vulde ook een beker met wijn en dankte U opnieuw.

Hij gaf hem aan zijn vrienden en zei:

Neem en deel hem met elkaar.

Deze beker is het nieuwe verbond door mijn bloed.

Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

 

v. Belijden wij samen:

g. Zijn dood gedenken wij

    zijn opstanding belijden wij

    zijn toekomst verwachten wij.

    Maranathe, totdat Hij komt.

 

v. Zoals dit brood en deze wijn onze nieuwe krachten geeft,

   help ons om zo ook anderen krachtig bij te staan.

   Laat uw geest ons leven vernieuwen.

   Geef ons de kracht U te dienen tot de liefde op aarde regeert.

 

Onze Vader, ……. (gezamenlijk)

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Vredegroet:

v. Geef ons het inzicht, de moed en de kracht om uw vrede zichtbaar te maken onder mensen.

    Wensen wij elkaar de vrede van Christus.

We blijven zitten, zien elkaar aan en wensen elkaar: De vrede van Christus

 

Uitdelingswoorden en delen van brood en wijn

             Woorden bij brood en wijn: Lichaam van Christus – bloed van Christus

 Fluitspel

 Dankgebed

 

  UITZENDING EN ZEGEN

Luisteren Lied 418 vs 1 en vs 2,

(we gaan staan)

Lezen: Lied 418 allen vs 3, fluit melodie (staande)

Zegen, g. Amen (3x gezongen)

 

Fluitspel

Vanaf zondag 5 juli zullen er weer kerkdiensten gehouden worden met een beperkt aantal

bezoekers. We maken onderscheid tussen diensten met zingen waarin max. 20 personen

aanwezig kunnen zijn (‘klein’) en diensten zonder zingen met max. 60 personen (‘groot’). U

kunt dan zelf kiezen wat uw voorkeur heeft. Dit aantal is inclusief 10 medewerkers in de viering

       Om die reden is het nodig u van te voren aan te melden.

Wij verzoeken u om voor de hele maand juli aan te geven wanneer u zou willen komen. Dan

maken wij een verdeling in welke dienst u verwacht wordt. U krijgt hierover bericht. Bij

aanmelden graag uw naam vermelden en met hoeveel personen u wilt komen, en graag een

telefoonnummer waarop wij u kunnen bereiken. Wij verzoeken u om tijdig af melden als u toch

niet kunt komen.

Overzicht van de diensten in juli:

5-7 dienst van Schrift en tafel ds. A. Minnema           groot ( zonder zingen)

12-7 M. Griffioen kerkelijk werker                            groot ( zonder zingen)

19-7 dienst van Schrift en Tafel ds. A. Minnema        klein ( met zingen)

26-7 ds. J. Korf                                                      groot ( zonder zingen)

We houden ons aan de voorschriften en adviezen zoals die vanuit de overheid en de landelijke kerk zijn gegeven.

 • In juli weer beperkt kerkbezoek mogelijk met afwisselend minimaal 1,5m afstand en geen samenzang dan wel met minimaal 3m afstand en wel samenzang en dan minder bezoekers.
 • Kerkbezoek voor de dienst van de PW Ypenburg op zondag om 10u op basis van reservering per maand vooraf bij de scriba waarover de gemeenteleden en anderen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en website.
 • Tussen kerkgangers dient minimaal anderhalve of drie meter afstand gewaarborgd te worden. De onderlinge afstand is afhankelijk van de soort eredienst die op dat moment wordt gehouden.
 • Huisgenoten mogen bij elkaar zitten.
 • Volg de aanwijzingen op van coördinatoren die herkenbaar zijn door badge, hesje of keycord.
 • Volg de aangewezen looproutes die aangegeven zijn met posters, bordjes en/of pijlen op de grond.
 • Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan bij anderhalve meter afstand maar wel bij drie meter afstand.
 • Tijdens de kerkdiensten wordt er niet gecollecteerd. Bedragen voor de collectes kunnen overgemaakt worden op het bankrekeningnummer van de diaconie Ypenburg onder vermelding van datum(s) en collectedoel. Collectebonnen kunnen in een envelop met daarop geschreven de datum en het collectedoel in de brievenbus gedeponeerd worden.
 • Vooralsnog geen ontmoeting en consumptie (koffie, thee of limonade) na afloop van een dienst. Na 1 juli wordt bekeken of het mogelijk is om na de dienst bij mooi weer buiten op gepaste afstand koffie e.d. te drinken.
 • Het bezoek aan het toilet in de kerk alleen bij hoge nood.
 • Tijdens de dienst blijven een aantal deuren van de kerkzaal open zodat aanraking niet nodig is en er voor voldoende ventilatie is.
 • Na afloop van de dienst worden alle deuren van de kerkzaal geruime tijd opengezet om goed te ventileren.
 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de diensten van de protestantse gemeente Ypenburg online uitzenden via de website van kerkomroep.nl en uitzendingen met beeld via het YouTube kanaal;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid/het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen en adviezen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan continu aan gewijzigde regelgeving zullen blijven actualiseren.

 U kunt zich tot uiterlijk woensdag 1 juli opgeven bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. voor de maand juli.

Bij vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Jan Francke voorzitter This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Ada vd Ster scriba ( 06-53197807)

 

 

Bijbellezen in onze tijd (Contextueel Bijbellezen)

Contextueel Bijbellezen is een manier van Bijbellezen die niet begint bij de Bijbel, maar bij uzelf: wat houdt u bezig, waar maakt u zich druk om? Maar ook wat speelt er in de samenleving en heeft u daar als gelovige of wij als kerk een rol in? Kan de Bijbel ons dan helpen hier een richting in te vinden, een antwoord op te krijgen?

We bespreken wat er speelt in ons dagelijks leven en lezen samen een Bijbelverhaal. En zoeken samen naar de betekenis van de tekst voor de situatie waarin we leven.

Dit is een gezamenlijke avond met wijkgemeente Nootdorp. De leiding is in handen van ds. Attie Minnema en kerkelijk werker Marja Griffioen.

Aanmelden graag: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vanwege de adviezen en maatregelen rond het Coronavirus zullen de kerkdiensten in De Toevlucht aangepast doorgaan met alleen voorganger, organist, ouderling en diaken en eventueel lector en koster daarbij aanwezig. Het wordt ieder ander ontraden om de kerkdienst te bezoeken, dit vanwege het risico van besmetting voor u/jezelf en de overige aanwezigen.

De kerkdienst zal een kortere viering zijn, die te beluisteren is via www.kerkomroep.nl of via de app kerkomroep.nl die op smartphone of tablet is te downloaden. (zie hieronder)

Zo hopen we rond dit centrale moment van vieren, ons geloof te delen, de verbondenheid als gelovigen vast te houden en elkaar rond de Bijbel en door gebed en zang te bemoedigen.

Voorbeden voor de dienst kunnen voor zaterdag 18.00 uur worden aangeleverd via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Beluisteren kerkdienst:

Klikken op het logo van Kerkomroep.nl op deze website

Of:

Ga naar www.kerkomroep.nl

U ziet dan een pagina met een zoekscherm

Daar vult u in: Protestantse Gemeente Ypenburg en klikt op het vergrootglas

De volgende pagina:

U klikt op de naam van onze gemeente

Op de volgende pagina van onze wijkgemeente gaat u naar de datum van de betreffende zondag en klikt op 'luisteren' (vergeet niet het geluid van computer of tablet aan te zetten)

De uitzending wordt minimaal 10 minuten voor 10 uur gestart, dan klinkt orgelmuziek

 

 

Mediteren kan helpen om stilte en rust te vinden te midden van de drukte van iedere dag. Het meditatie-uur bestaat uit ademhaling- en houdingsoefeningen, er klinkt muziek en er is veel stilte. Daarbij zal er afwisselend gemediteerd worden aan de hand van bijv. een (bijbel)tekst, een afbeelding, gedicht, lied, enz..

Tijdens de stilte kun je ervaren wat de woorden, de muziek, de afbeelding met jou doen en voor jou betekenen. Hierbij is geen nabespreking, uiteraard is er wel altijd de mogelijkheid om, voor wie dat wil (op een ander moment) door te praten.

Tijd: Iedere 2e woensdagavond, steeds van 20.15-21.15 uur, vanaf 12 september t/m de maand mei. Inloop vanaf 20.00 uur. 

Als het weer het toelaat doen we in september en mei een wandelmeditatie buiten.

De overige meditatieavonden zijn in de kerkzaal in De Toevlucht (ingang foyer) in Ypenburg.

Leiding: ds. Attie Minnema en Hans Bouman

Aanmelding graag bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Een goed Verhaal

Het jaarthema van de landelijke Protestantse Kerk voor komend seizoen is ‘Een goed verhaal’. Ook onze beide wijkgemeenten hebben gekozen voor dit thema voor startzondag en het komende seizoen.

Op de website van de landelijke kerk staat hierbij geschreven: ‘In de kerk leven en werken we vanuit het goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt verteld. ….. voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie.’

 

Soms zegt iemand dat z/hij er moeite mee heeft als een Bijbelgedeelte een ‘verhaal’ wordt genoemd, omdat dat klinkt alsof het ‘maar een verhaaltje’ is. En dat klinkt weer alsof het niet echt gebeurd is, zoals zoveel korte en langere verhalen en zoals bijvoorbeeld sprookjes.

Als je de betekenis van ‘verhaal’ opzoekt in het woordenboek dan staat daar: ‘Een verhaal is een weergave van al dan niet fictieve (=bedachte) gebeurtenissen’. Een verhaal kan dus ook gaan over wat echt gebeurd is. Denk ook maar aan je eigen levensverhaal, waarin je beschrijft wat er in jouw leven is gebeurd, feiten, gebeurtenissen zoals jij die ervaren hebt.

Zo wordt ook in de Bijbel verteld hoe mensen hebben ervaren dat God of Jezus aanwezig of betrokken was bij gebeurtenissen in hun leven of in de tijd waarin zij leefden. En hoe daarin Gods boodschap voor mensen spreekt. In die zin is de Bijbel ‘Gods Woord in mensentaal’ zoals ook de website van de landelijke kerk dat zegt.

 

Misschien is ‘verhaal’ juist een passend woord voor de Bijbel. De Bijbel is geen geschiedenis of feitenboek of (geloofs)theorie. De Bijbel is een verhalenboek. En het mooie van verhalen is dat ze ook altijd beelden oproepen en gevoelens, je kunt je verbinden met personen in het verhaal, je misschien herkennen in de personen en de gebeurtenissen. Want de Bijbelverhalen gaan vaak over hele menselijke dingen: liefde, mededogen, barmhartigheid, hoop, en ook over verdriet, angst en wanhoop. Dat maakt dat het Bijbelverhaal en de boodschap ervan heel dicht bij jouw eigen leven kan komen. En dat het Bijbelverhaal ook tot jouw verhaal kan worden. En je kan inspireren, bemoedigen, troosten, hoop geven. Dat Gods Woord dat klinkt in dat verhaal ook tot jou gaat spreken. En het voor jou tot een ‘goed Verhaal’ wordt.

 

Dat Verhaal van God wordt al eeuwen doorverteld en wij mogen daarin mee doen. Door ons verhaal, onze ervaring met dat Verhaal te vertellen en te delen met elkaar en zo ook te zorgen dat het Verhaal dóór gaat en voor steeds meer mensen ook tot hun verhaal wordt.

Wij gaan de weg van oude woorden,

van overlevering,

die wij van onze ouders hoorden,

in eigen luisterkring,

verhalen uit geloof geboren

om onze weg te gaan,

en tekens die ons veel beloven,

als wij ze nieuw verstaan.

                                                                                                          (Tekst Jan van Opbergen)

 

Komend seizoen hopen we veel verhalen met elkaar te delen, Bijbelverhalen en onze eigen (levens)verhalen, en wie weet zo een nieuw verhaal te maken van God en ons mensen, op die lange weg waarop het Verhaal gaat door de eeuwen heen.

 ds. Attie Minnema

Vrijdag 4 t/m zondag 6 oktober 2019 is er weer gelegenheid om als groep te verblijven in een klooster, in de Onze Lieve Vrouwe Abdij in Oosterhout. In deze abdij wonen, leven, werken en bidden de zusters Benedictinessen als gemeenschap rond Jezus Christus volgens de Regel voor monniken van de Heilige Benedictus. Zie ook: www.olvabdijoosterhout.nl

Er zijn vijf gebedstijden, geheel in het nederlands. Behalve de vroege viering wordt van gasten verwacht dat men zoveel mogelijk de diensten meemaakt. Bij het klooster is ook een winkel met religieuze artikelen en enkele prachtige iconen.

We verblijven in het gastenverblijf van vrijdagavond tot zondagmiddag na de lunch. Naast de vieringen hebben we een eigen programma waarin o.a. een gesprek met één van de zusters op zaterdagmorgen.

De kosten zijn € 75,- , zelf meenemen lakens en handdoeken.

Van te voren houden we een informatiebijeenkomst voor belangstellenden in De Toevlucht, hierin overleggen we over de invulling van het programma en enkele praktische zaken.

Wie belangstelling heeft om mee te gaan met dit kloosterweekend kan zich aanmelden bij ds. Attie Minnema This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of Heleen van der Vlist This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aanmelding graag z.s.m., uiterlijk 1 maart, uiteraard o.v.b. van onvoorziene omstandigheden.

 

door ds. Attie Minnema

 

Overal zie je opeens regenboogvlaggen wapperen, al dan niet digitaal, op Social Media, op gebouwen en kerken. Mooi hoor die vlaggen, daar niet van. Maar de aanleiding is minder fraai. Afgelopen weekend, het eerste weekend van januari, werd de Nederlandse vertaling van de Nasville-verklaring verspreid. Een verklaring, overgekomen vanuit de Verenigde Staten, 2 jaar geleden opgesteld door evangelische christenen met als strekking: ‘homosexualiteit is volgens de Bijbel een zonde en het huwelijk is bedoeld alleen voor man en vrouw. De Nederlandse vertaling is inmiddels door zo’n 250 orthodoxe (uit de meer behoudende richting in de kerk) predikanten, voorgangers en vooraanstaande mensen waaronder SGP politici ondertekend. Na de heftige reacties op de verklaring hebben enkelen van hen hun ondertekening inmiddels weer ingetrokken.

 

Af en toe laait in de kerk de discussie over homosexualiteit op. In de Protestantse Kerk in Nederland is in een groot deel van de kerkelijke gemeenten homosexualiteit geen punt van discussie meer en zegening van een zogenaamd ‘homohuwelijk’ is in veel kerkelijke gemeenten mogelijk. In de ‘zwaardere’ gemeenten lijkt af en toe ook wat beweging te zijn en meer ruimte te komen voor homosexuelen om zichzelf te kunnen zijn. Maar als reactie daarop lijkt deze Nasville verklaring duidelijk een streep te willen zetten door die ruimte. Met het argument dat dat ‘Gods wil’ zou zijn.

 

Naast de vraag hoe men zo zeker denkt te kunnen zijn van ‘Gods wil’ wordt door deze verklaring heel veel schade en pijn gedaan aan de mensen om wie dit gaat en hun familieleden. Zeker degenen die na veel worsteling uit de kast durfden te komen of de homosexualiteit van een naaste hebben kunnen aanvaarden. Als predikant voel ik me beschaamd dat dit in ‘mijn’ kerk gebeurt.

 

Gelukkig zijn er de afgelopen dagen heel veel tegenreacties gekomen op deze Nasville-verklaring. Het bestuur van de landelijke Protestantse Kerk heeft verklaard dat deze verklaring onverantwoord en beschamend is. En naast allerlei foto’s van regenboogvlaggen zijn er acties en petities gestart om een stem tegen deze verklaring te laten horen. Hopelijk kan dat voor al degenen die het betreft een steun zijn en hen laten weten en geloven dat er heel veel kerken en geloofsgemeenschappen zijn waar ze heel welkom zijn.

 

Ook als kerkelijke wijkgemeente in Ypenburg willen we uitdragen, zoals we dat al doen zolang we bestaan, dat ieder welkom is zoals hij of zij is, ieder een mooi en waardevol mens in Gods ogen, en dat liefde, in welke vorm dan ook, het volop waard is en ruimte mag krijgen om te worden geleefd.

Kleurrijk is de liefde, zo mag ze in Godsnaam bloeien, wij allemaal samen onder de regenboog.

 

Voor wie hierover wil praten, van harte welkom om contact op te nemen

 

www.kerkopypenburg.nl

Facebook Wijkgemeente De Toevlucht

Ooit een vluchteling ontmoet? Doe mee met Gast aan Tafel!

Veel Nederlanders zien vluchtelingen als een verrijking van de samenleving. Zij willen hen welkom heten en meehelpen om te zorgen dat ze zich thuis voelen in ons land.

Maar hoe ontmoet je een vluchteling?
Hoe raak je aan de praat leer je van elkaars verhalen?
Simpel!

Meld je aan bij Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg!

Wij koppelen Nederlanders en nieuwkomers in de wijk aan elkaar, om 6 keer samen te gaan eten. Zo leer je elkaar kennen. Op een makkelijke en leuke manier. (direct aanmelden? klik hier!)

Doe mee en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Afbeeldingsresultaat voor koolwitjelaan

Begin 2017 kregen we een aantal bijzondere buren in de wijk. Op de Koolwitjelaan wonen zgn. statushouders uit Syrië, Eritrea en andere landen. Deze mensen zijn nog niet heel lang in Nederland, maar hebben wel een verblijfsstatus hebben. Daarom noemen we hen liever geen vluchtelingen of statushouders, maar gewoon nieuwe wijkgenoten.

Waarom Gast aan Tafel?

De meeste bewoners van de Koolwitjelaan spreken inmiddels al best een woordje Nederlands. Ze zijn ver met de inburgeringscursus of volgen al een opleiding. Toch willen veel nieuwkomers in de wijk graag meer contact te hebben met Nederlanders. Gewoon gezellig, vriendschappelijk samen zijn. Dat kan zoveel moois opleveren! Voor de gast aan tafel, maar ook voor jou als gastheer, gastvrouw of gastgezin.

De voordelen van Gast aan Tafel

 • je leert nieuwe wijkgenoten beter kennen
 • je helpt je gast bij het integreren in onze samenleving
 • het is een mooie en bewezen manier om nieuwe vriendschappen te sluiten
 • het is simpel en flexibel.

Hoe werkt Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg?​

6 x samen eten. Dat is het hele recept.
Want samen eten, dat is ook in onze cultuur dé manier om elkaar echt te ontmoeten. Daarom willen we wijkbewoners en nieuwkomers in de wijk aan elkaar koppelen om, in ieder geval, in de loop van een half jaar 6 keer bij elkaar te gaan eten. Maar vaker of langer en samen andere activiteiten ondernemen mag natuurlijk ook.

Iedereen kan meedoen. Alleenstaand, gezin, echtpaar, vriendengroep, ….. enz. Na aanmelding gaan wij op zoek naar een goede match waarbij we leeftijd en persoonlijke situaties zo goed mogelijk op elkaar af proberen te stemmen. Wij brengen jullie met elkaar in contact waarna jullie samen verdere afspraken maken waar en wanneer jullie samen eten.

Meld je aan en ontmoet nieuwe wijkgenoten!

Meer weten? Mail naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Direct aanmelden mag natuurlijk ook. Klik hier voor het online inschrijfformulier.

Gast aan Tafel Leidschenveen Ypenburg is een initiatief van

Arnout Francke (HECHT Leidschenveen Ypenburg)
Dick Vrijburg (Parochie Christus Koning) en
Attie Minnema (Protestantse wijkgemeente Ypenburg)

Subcategories

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 12 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht,

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Mw. M. Griffioen