Laatste nieuws

De eerstvolgende data van de gemeentemaaltijden zijn: woensdag 19 augustus en woensdag 21 oktober.

Tijd: 18.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur.

Enkele weken van te voren zal een aanmeldingslijst in de foyer op het prikbord hangen of aanmelden bij Ada van der Ster.

Kosten € 5,-

Advent is de tijd van voorbereiding op Kerst, advent betekent verwachten, uitzien naar. We kijken uit naar het Feest van de komst van Gods Licht in de wereld.

Vanaf deze zondag is de kleur in de kerk paars, kleur van bezinning en inkeer. We volgen samen met de kinderen het adventsproject. Iedere zondag wordt een kaars meer aangestoken en zingen we een kaarsenlied. De groep symbolische schikking verzorgt iedere zondag een schikking passend bij het thema van de viering.

van: ds. Jan Offringa en Evert van Baren (red).

Het boek is een neerslag van gesprekken van predikant Jan Offringa met een 14-tal kerkgangers over hoe hun geloof door de jaren heen is veranderd. Wat hebben ze zoals losgelaten en wat kwam daar voor terug? Welke nieuwe inzichten zijn voor hen belangrijk? Verhalen over geloof en reflectie daarop, over actuele kwesties in kerk en samenleving. Dit boek brengt in beeld wat er leeft aan geloof en ongeloof in een moderne geloofsgemeenschap.

Ds. Jan Offringa komt op maandag 10 november in het kader van Leven-dig Gesprek in De Toevlucht spreken over dit boek.

Eerste datum: maandag 29 sept., op deze avond zullen we meerdere data afspreken, voornamelijk op maandag of donderdagavond.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag z.s.m. aanmelden bij ds. Attie Minnema

Graag uw aandacht voor het programma Vorming en Toerusting met activiteiten, gespreksgroepen e.d. voor het komende seizoen. U kunt het programma vinden onder het menu Leren

In de viering op zondag 31 augustus zullen een aantal kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst om de overstap te maken naar de jeugdkerk.

 

Iedere dinsdagavond in de 40 dagentijd, vanaf 11 maart, is er in de r.k. Bartholomeuskerk aan de Veenweg om 19.00 uur een meditatieve viering waar ieder van harte welkom is. Het thema dit jaar is: de kruiswoorden.

Rembrandt heeft een indrukwekkend schilderij gemaakt over de gelijkenis van ‘de verloren zoon’ (Lucas 15 : 11 vv): ‘De terugkeer van de verloren zoon’. Henri Nouwen heeft n.a.v. het schilderij een even indrukwekkend boek geschreven: ‘Eindelijk thuis, gedachten bij Rembrandts ‘De terugkeer van de verloren zoon’. In enkele bijeenkomsten willen we met elkaar praten n.a.v. het boek van Nouwen.

Een aantal gemeenteleden heeft zich hier al voor aangemeld. Binnenkort zullen we data plannen. Wie hier ook aan mee wil doen graag z.s.m. (uiterlijk 12 febr.) aanmelden bij ds. Attie Minnema.

Afgelopen seizoen hebben we een avond georganiseerd voor wie de afgelopen (globaal) 12 jaar belijdenis heeft gedaan. Daarbij kwam de vraag op om vaker een gespreksavond te organiseren rond bijv. de Apostolische Geloofsbelijdenis die we regelmatig zondags zingen. Om met elkaar te spreken over wat deze oude woorden ons nu (nog) zeggen, of om bijvoorbeeld een nieuwe geloofsbelijdenis in eigen woorden te schrijven. Enkele gemeenteleden hebben zich hier al voor aangemeld. Binnenkort zullen we een datum plannen. Wie hiervoor ook belangstelling heeft kan zich melden bij ds. Attie Minnema, graag uiterlijk 12 februari.

-  Voor ouders met kinderen in alle leeftijden –

Iedereen die kinderen heeft wil een goede en een inspirerende opvoeder zijn. Maar een goede opvoeder zijn is niet gemakkelijk. Je draagt je eigen geschiedenis en opvoeding met je mee, je moet zelf je plek vinden en innemen in allerlei relaties, (de drukte van) je werk en in dat alles speelt je eigen spirituele ontwikkeling een belangrijke rol. Hoe kun je in en vanuit dat alles een goede ouder zijn voor je kind?

Het kan goed doen en helpen om hier met andere ouders over te praten. We willen hier graag gelegenheid voor geven a.d.h. van het boek van Vincent Duindam  ‘Spiritualiteit werkt in de opvoeding’. Duindam is psycholoog, en doet o.a. onderzoek naar onderwerpen als ouderschap, taakverdeling, relaties enz. Hij probeert inzichten uit de positieve psychologie en spirituele tradities te verbinden met thema’s als ouderschap, relaties, onderwijs.

In 3 à 4 avonden praten we a.d.h. van 7 hoofdstukken (deels samenvattingen vanuit zijn boek) met elkaar over ‘opvoeder zijn’.

De onderwerpen zijn:

  • Voorbereiding en dankbaarheid : rust, ruimte voor jezelf en je kind, aandacht.
  • Samen op Weg : Jij, je kind, een eigen leven
  • Je eigen spiritualiteit :  Hoe verhoud je je tot je religieuze/spirituele wortels?
  • Je kind, je goeroe : Leren van je kinderen (over jezelf)
  • Benedictijns ouderschap : Met aandacht zijn waar je bent, doen wat je doet.
  • Humor : Met humor kijken naar jezelf, je kinderen, je leven.
  • Loslaten : Afscheid begint al op de eerste dag, en elk afscheid is ook een nieuw begin.

De hoofdstukken worden per e-mail toegezonden. Data worden in overleg bepaald. De avonden kunnen plaatsvinden in De Toevlucht of indien gewenst bij één van de deelnemers thuis.

Wie hiervoor belangstelling heeft graag aanmelden voor 1 maart. bij ds. Attie Minnema

Ook dit jaar organiseren wij als werkgroep pastoraat weer een aantal groothuisbezoeken en daarvoor nodigen wij u graag uit. We willen als gemeenteleden, predikant en ouderlingen, graag elkaar ontmoeten en elkaar beter leren kennen door van gedachten te wisselen.

Net als vorige jaren hebben we ervoor gekozen de indeling van de avonden niet per buurt te organiseren, maar n.a.v. de avond van voorkeur. Zo hebt u gelegenheid ook medegemeenteleden uit andere buurten beter te leren kennen.

Onderlinge ontmoeting en kennismaking is zoals steeds het eerste doel van de groothuisbezoeken.

Daarnaast willen we een inhoudelijk onderwerp aan de orde stellen en dit jaar hebben we in aansluiting bij het jaarthema van de PKN, de Protestantse Kerk in Nederland, gekozen voor ‘Met hart en ziel geloven’.

Bij deze kerkbode vindt u een uitnodiging voor de groothuisbezoekavonden en we vragen u zich voor 23 februari via het strookje of via een email met vermelding van uw gegevens en avond(en) van voorkeur op te geven bij één van de ouderlingen.

De data zijn: 3, 6 en 19 maart, tijd 20.00-22.00 uur, de adressen staan vermeld op de uitnodiging.

De werkgroep pastoraat

Subcategorieën

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zat 20 April om 21:00 uur in De Dorpskerk

Informatie bij deze dienst:
Paaswake

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Jaco de Boer


Zon 21 April om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Pasen

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Ada van der Ster