Article Index

Toelichting

 

Ad 2. Op de volgende manieren kan contact ontstaan tussen hulpbehoevende en (wijk-) diaconie.

  • Rechtstreeks: De verzoeker richt zich met de vraag om ondersteuning rechtstreeks tot de wijkdiaconie
  • Indirect: Via de dominee, ouderlingen, contactpersonen of diakenen. De dominee, ouderlingen, contactpersonen of diakenen kunnen de hulpbehoevende vanwege constateringen of signalen vragen of deze diaconale steun wenst. Aangezien de hulpbehoevende niet uit eigen beweging met het verzoek om hulp is gekomen mag duidelijk zijn dat discreet handelen gewenst is. Met toestemming van de hulpbehoevende meldt de dominee, ouderling of contactpersoon dit aan de (wijk)diaconie.

 

Ad 3 Procedurele  uitgangspunten.

De diaconie heeft als uitgangspunt dat bij een verzoek om ondersteuning eerst wordt nagegaan of deze bij andere (overheids-) instanties kan worden verkregen. Is dit het geval dan zal de diaconie de verzoeker naar deze instanties doorverwijzen. De diaconie zal de verzoeker, voor zover noodzakelijk en gewenst, hulp bieden in het proces dat tot geldelijke ondersteuning kan leiden. Indien de instantie besluit om gelden uit te keren zal de diaconie dit in principe niet meer doen. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de diaconie hiervan afwijken en tot een extra aanvulling besluiten (zie materiële uitgangspunten).Wanneer de instantie besluit om geen geldelijke middelen uit te keren zal de diaconie zich desgevraagd beraden op de vraag of zij dit zelf alsnog dient te doen.. Alsdan kunnen aspecten die de instanties in hun beoordeling van de aanvraag niet kunnen betrekken wel een rol spelen. ( zie materiële uitgangspunten).

Indien bij een verzoek om ondersteuning op voorhand vaststaat dat deze niet elders kan worden verkregen, zal de diaconie toch beoordelen of het verzoek gehonoreerd dient te worden. De omstandigheden van het geval bepalen uiteindelijk of tot strekking van gelden , of van middelen anderszins , zal worden overgegaan.( zie materiële uitgangspunten.)

 

Ad 3. Materiële uitgangspunten.

Mede vanwege het beperkte diaconale budget zijn de volgende materiële uitgangspunten inzake verstrekking van diaconale gelden van toepassing:

  • Verstrekking van diaconale gelden vindt in principe alleen plaats aan personen die aantoonbaar – incidentele- hulp behoeven.
  • Diaconale gelden worden in principe niet aangewend voor luxe artikelen.
  • Diaconale gelden worden desgevraagd bij voorkeur niet aan nieuwe maar aan kwalitatief goede tweedehands artikelen besteed.
  • De diaconie kan gelijktijdig met de verstrekking van gelden aan betalingsregeling verlangen en wel in die gevallen waar zij dit redelijk en wenselijk acht. Voorafgaand aan de verstrekking dient hierover overeenstemming te zijn met de verzoeker.

De vorenstaande uitgangspunten laten onverlet dat zich situaties kunnen voordoen die in redelijkheid als zeer schrijnend kunnen worden aangemerkt. Alsdan kan de diaconie besluiten om van de materiële uitgangspunten af te wijken.

 

Ad 4. De netto opbrengst uit het vermogen van de diaconie dient geheel besteed te worden aan diaconale doelen in die zin dat uitsluitend de omvang van het nominale eigen vermogen gehandhaafd blijft.

 

Ad 5. Terugkoppeling vergroot de betrokkenheid van de kerkelijke gemeente met het werk en maakt het makkelijker om periodiek te kunnen beoordelen of de activiteiten nog steeds voldoen aan de gestelde maatstaven. Bij de door de ‘Kerk in Actie’ erkende instellingen wordt er vanuit gegaan dat in voldoende mate sprake is van terugkoppeling( controle).Voor andere ontvangers dan deze instellingen kan van voldoende mate van terugkoppeling worden besproken indien deze minimaal één maal per jaar in de gemeente verschijnen en bereid zijn om inzichtelijk te maken waaraan de gelden worden besteed

 

Ad 6. Van urgentie is zeker sprake indien personen in ernstige nood geraken als gevolg van oorlogsgeweld en natuurrampen. Ook in de eigen gemeente kunnen mensen in nood verkeren doordat zich onvoorziene gebeurtenissen hebben voorgedaan. Voor die gevallen kan de diaconie bepaalde financiële voorzieningen treffen.

 

Ad 7. Het geven van daadwerkelijke hulp of het geven van financiële ondersteuning in noodsituaties is goed en moet prioriteit hebben. Tegelijkertijd is het gewenst dat nagedacht wordt over de oorzaken hiervan. In breder verband kan worden deelgenomen aan discussies over het ontstaan van armoede en onderdrukking en over de wijze waarop deze bestreden kunnen worden. Daarnaast zal voor wat betreft de individuele gevallen door de diaconie worden nagegaan of er mogelijkheden zijn om de oorzaken geheel of gedeeltelijk weg te nemen.

 

Ad 8. Het is zaak dat de diaconale activiteiten evenwichtig worden verdeeld tussen enerzijds diaconale en missionaire doelen en anderzijds plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal werk. De verdeling zal jaarlijks plaatsvinden. Hierbij zullen de gegevens van het afgelopen jaar en de te verwachten ontwikkelingen ten aanzien van het nieuwe jaar een rol spelen


Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Januari om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.


Orde van dienst zie hierboven bij Nieuwsberichten

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong