Article Index

Beschikbare middelen

Menskracht.

 • De wijkraad Ypenburg telt 5 diakenen. Samen met de diakenen van de wijkraad Nootdorp vormt zij het college van diakenen.

 

Financiële middelen.

 1. Beschikbaar uit eigen middelen.
  • Het bedrag van de eigen middelen wordt gevormd door het verschil van baten en lasten naar aanleiding van de begrotingen en jaarrekeningen van de wijkkerkeraden Ypenburg en Nootdorp.
 2. Verdeling over de wijkdiaconieën van het uit eigen middelen beschikbare bedrag.
  • De wijkgemeente Nootdorp krijgt 2/3 van de eigen middelen en de wijkgemeente Ypenburg 1/3. De verdeelsleutel kan opnieuw vastgesteld worden rekening houdend met de verhouding tussen het aantal leden van de wijkgemeente Nootdorp en de wijkgemeente Ypenburg per 1 januari van het jaar voor het begrotingsjaar.
 3. Bestemmingscollectes.
  • Elke wijkdiaconie stelt jaarlijks een rooster op van de doorzendcollectes, rekening houdend met het landelijk collecterooster van de PKN en met de hierna vermelde maatstaven.

 

Maatstaven bij het maken van keuzes.

Bij het maken van keuzes tussen diaconale activiteiten worden de volgende maatstaven gehanteerd.

 1. De activiteit moet diaconaal zijn.
 2. Er dient contact te bestaan tussen de hulpbehoevende en de diaconie. Dit contact kan op de in de toelichting hieronder omschreven manier tot stand komen.
 3. Indien de activiteit al door anderen wordt gedaan moet daarop een aanvulling nodig zijn. Daarbij worden de in de toelichting hieronder omschreven procedurele en materiële uitgangspunten gehanteerd.
 4. De diaconie moet in voldoende mate de beschikking hebben over menskracht en geldelijke middelen.

Aanvullende voorwaarden:

 1. Er zijn voldoende mogelijkheden van terugkoppeling.
 2. Er is sprake van urgentie.
 3. Er bestaat evenwicht tussen de diaconale steun en aandacht voor de oorzaken van noodsituaties.
 4. Er is sprake van voldoende spreiding van de activiteiten.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 24 Januari om 10:00 uur in

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: 1 Samuel 3: 1-10 en Marcus 1: 14-20.


Orde van dienst zie hierboven bij Nieuwsberichten

Voorganger: Ds. A. Minnema
Ouderling van dienst: Astrid Driesprong