In onze gemeente zijn een aantal mensen die altijd 'alleen' naar de kerk komen omdat hun partner niet kerkelijk is. Dat is niet altijd gemakkelijk en het kan goed doen om daarover ervaringen uit te wisselen met mensen in dezelfde situatie. Ook bijv. over vragen als: hoe doe je dat met de christelijke opvoeding van de kinderen?
Graag willen we gelegenheid geven om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Info en opgave (met vermelding van vaste avonden waarop je niet kunt) bij ds. Attie Minnema. We kiezen dan een datum van samenkomen in overleg.

Donderdag 29 november Leven-dig Gesprek : Rebible

– Inez van Oord (bekend o.a. van Seasons en Happinez) en ds. Jos van Oord

 

Dagblad Trouw: ‘De bijbel voor Happinez lezers’

 

Inez van Oord is journaliste en bladenmaakster, ze bedacht o.a. het spirituele blad ‘Happinez’. Samen met haar broer Jos, theoloog, emeritus predikant, schreef ze het boek Rebible. Ze komen uit een gereformeerd gezin en Inez heeft de wereld afgereisd op zoek van zingeving en spiritualiteit. Daarbij had ze, uit allergie voor kerk en christendom, de Bijbel een poos links laten liggen, maar werd toch weer nieuwsgierig naar de betekenis van die verhalen en samen met haar broer Jos heeft ze een aantal Bijbelverhalen opnieuw gelezen en geprobeerd de betekenis opnieuw te duiden. Ze ontdekte o.a. dat de Bijbelse verhalen veel overeenkomsten hebben met verhalen uit andere spirituele tradities. En dat de verhalen opnieuw kunnen gaan spreken waarbij de betekenis nog steeds actueel is.

Het resultaat is een mooi vormgegeven boek met prachtige afbeeldingen.

Op 29 november komen Inez en Jos samen hierover vertellen.

 

Deze avond wordt georganiseerd samen met Cultuuranker Leidschenveen Ypenburg.

De avond vindt plaats in kerkgebouw De Toevlucht, Laan van Hoornwijck 140 in Ypenburg (tram 15 halte Plesmanlaan)

Aanvangstijd 20.00 uur, de kerk is open om 19.30 uur voor koffie/thee

Graag een vrijwillige bijdrage in de onkosten.

                   Werkgroep Vorming en Toerusting Protestantse wijkgemeente Ypenburg

In onze jonge gemeente vindt regelmatig de doop plaats. In een feestelijke dienst vieren we dat Gods verbond en liefde voor ons, ook voor de allerkleinsten in ons midden geldt. En met de ouders vieren we hun dankbaarheid en spreken we als gemeente en ouders uit dat we verantwoordelijk willen zijn voor de christelijke opvoeding van de dopelingen.

Voor elke doopdienst vindt er een doopgesprek plaats over de betekenis van de doop en de gang van zaken in de doopdienst.
Voordat je de stap zet om daadwerkelijk je kind te laten dopen kunnen er veel vragen zijn over de betekenis van de doop en of het voor jullie als doopouders goed past en voelt om die stap met je kind te zetten.

Regelmatig houden we een algemene informatie avond over de doop, Voor (eventueel aanstaande) ouders die erover nadenken hun kinderen te laten dopen, maar ook voor andere belangstellende die meer willen weten over de betekenis van de doop, de rituelen en gebruiken daarbij, vragen rond kinderdoop en volwassendoop enz.

Een volgende avond zal nog gepland worden, wie hiervoor belangstelling heeft kan zich alvast melden bij ds. Attie Minnema.

Stel je voor. Je bent oud. Hebt alles uit het leven gehaald wat erin zat. Je hebt niets of niemand meer om voor te leven. Je beschouwt je leven als voltooid. Mag je dan geholpen worden bij zelfdoding? Als het aan het kabinet ligt wel. Theoloog Annemarieke van der Woude schetst voor ons wat de haken en ogen van dit controversiële wetsvoorstel zijn. Wat is een goede manier om met de kwetsbaarheid van ouderen om te gaan? Wat is de betekenis van zelfdoding voor degenen die achterblijven? Biedt de huidige euthanasiepraktijk niet voldoende mogelijkheden? Met deze vragen kreeg Annemarieke van der Woude bij haar werk in een verpleeghuis veel te maken.

Dr. Annemarieke van der Woude is theoloog en was geestelijke verzorger in een verpleeghuid. Zij is de auteur van 'Het doodshemd heeft geen zakken', 'Nadenken over levenseinde (2011) en 'Als de dood. Trage vragen in het euthanasiedebat'(2015). Thans is zij als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente in Oosterbeek. Daarnaast si zij redactiesecretaris van 'Speling, tijdschrift voor bezinning'. 

Deze avond wordt gehouden op maandag 1 oktober, 19.30-21.30 uur, de kerk is open om 19.00 uur voor koffie/thee. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden voor de onkosten en na afloop is er gelegenheid om nog na te praten. 

Zo'n 4 keer per jaar wordt in De Toevlucht een Leven-dig Gesprek georganiseerd.Deze avonden hebben als inhoud een onderwerp rond geloof- en levensvragen en het doel van de avonden is bezinning en ontmoeting.

Als gelovigen komen er vanuit het dagelijkse leven allerlei vragen op ons af waarin we vanuit ons geloof onze weg moeten zoeken. Deze avonden Leven-dig Gesprek willen daaraan dienstbaar zijn.

De avonden staan open voor ieder die belangstelling heeft voor het onderwerp van die avond en zo hopen we als kerk ook een plek van bezinning en ontmoeting te zijn in de wijk Ypenburg.

Tijdens deze avonden is er een spreker die een inleiding houdt en daarna is er gelegenheid tot vragen en gesprek over het onderwerp.

Onderwerpen tot nu toe waren: Minister Donner over "Geloven in deze tijd', Eerwraak, ds. Piet Schelling over 'het paranormale', dr. J. van Saane over gebedsgenezing, Doekle Terpstra over 'Benoemen en bouwen', over 'Duurzame Economie', 'Geloof en wetenschap, schepping of evolutie?, dr. Anton Wessels over christendom en islam, Depressie, Straatpastoraat, Ethiek in de gezondheidszorg, 'Terminale zorg, euthanasie'.

Voor het huidige seizoen 2011 - 2012 staan de volgende avonden op het programma:

Maandag 14 nov. film kijken en bespreken : 'Des Hommes et des Dieux'.

Maandag 16 jan. Tweede Kamerlid van het CDA Kathleen Ferrier

 

Workshop over de zeven levensvragen van Augustinus (voorjaar)

 

De kerk is open om 19.30 uur en de avond zal zijn tot uiterlijk 10 uur waarna nog gelegenheid is om na te praten. Er zal in de foyer een doos staan voor een bijdrage in de onkosten.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 September om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Oecumenische viering Vredesweek, thema: Generaties voor vrede, 10.00 uur in de H. Bartholomeuskerk aan de Veenweg. Net als in januari zal er een gezamenlijke viering zijn m.m.v. voorgangers en koorleden vanuit de drie kerken, de viering is georganiseerd door de Raad van Kerken.

Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Ada vd Ster