Zondagsbrief 2 augustus 2020

Muziek                                                

Welkom en mededelingen

 

  OM TE BEGINNEN

(we gaan staan)

Zingen: Lied 833 (3x nederlands gezongen)

Moment van stilte

Bemoediging en drempelgebed:

v. Onze hulp is de naam van de Heer,

g. die hemel en aarde gemaakt heeft

 

v. Licht dat ons aanraakt,

    stilte die ons zoekt

    die ons hart opent en ruimte maakt

g. Wees in ons kracht, hoop en warmte.

v. Liefde die ons aanraakt

    en liefde in ons wekt

g. vervul ons met levensmoed,

    en verbind ons met elkaar

    tot een gemeenschap die U eert en dient.

   

Zingen: intochtpsalm Lied 72: 1 en 6

(we gaan zitten)

 

Tekst van ontferming: Karel Eykman ‘Waar is God te vinden?’

Orgelspel naar Lied 321

 

  RONDOM DE BIJBEL

Groet:

v. De genade en liefde van God is met u

g. Zijn vrede ook met u.

 

Gebed bij de opening van de bijbel

Inleiding bij de lezingen

Lezing Oude Testament: 1 Koningen 2: 1 – 4,

                                      1 Koningen 11: 1 - 13

Zingen: Lied 807: 1, 4, 5 en 6

Verkondiging: ‘Het verhaal van Salomo’

Meditatieve muziek

Zingen: Lied 845

 

GEBEDEN EN GAVEN

Dankgebed en voorbeden,

Stil gebed

Onze Vader, …….

Onze Vader in de hemel,

laat uw naam geheiligd worden,

laat uw koninkrijk komen

en uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,

zoals ook wij hebben vergeven

wie ons iets schuldig was.

En breng ons niet in beproeving,

maar red ons uit de greep van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,

de macht en de majesteit

tot in eeuwigheid.

Amen

 

Inzameling van onze gaven

 1. Zomerproject ZWO, Het Leger des Heils regio Den Haag

Bij ‘Van de Straat’ kunnen dak- en thuislozen ’s avonds en ’s nachts terecht. Het Leger des Heils legt persoonlijk contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven. Samen zoeken ze naar een zinvolle dagbesteding.

 2. Pastoraat

Uitgangscollecte: Onderhoudfonds De Toevlucht

Kindernevendienstcollecte: TEAR, voor positieve verandering in sloppenwijk Nairobi

Uw bijdrage aan de collecten deze weken kunt u overmaken op nr. NL94RABO 0373738587 t.n.v. Diaconie Ypenburg en o.v.v. ‘Collectes + datum’. (Eventueel kunt u in één keer een grote bedrag overmaken met vermelding van meerdere data van de komende zondagen)

Op verzoek kunt u uw bijdrage ook doen d.m.v. collectebonnen : u kunt de collectebonnen met vermelding van datum/data van de betreffende zondag(en) in de brievenbus van De Toevlucht stoppen

 

  UITZENDING EN ZEGEN

Zingen: Lied 823: 1, 2 en 4 (staande) 

Zegen, g. Amen (3x gezongen)

 

 

 

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 9 Augustus om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: ds. A. Minnema