Samenvatting Beleidsplan 2010-2014 Protestantse Wijkgemeente Ypenburg

De PKN schrijft voor dat de Kerkenraad een beleidsplan voor vier jaar opstelt. Het laatste plan dateerde van 2002 en van vóór het eigen kerkgebouw. Dit is het beleidsplan voor de komende periode. Het is tot stand gekomen in gesprekken in de gemeente. We leggen hierin vast wat in de loop der jaren is gegroeid en maken keuzes voor de toekomst. We zoeken daarbij naar een weg tussen wens en werkelijkheid.

Onze wijkgemeente groeide in ruim tien jaar tijd van nul tot een kleine duizend ingeschrevenen, waarvan 400 kerkbodelezers, 150 actief meelevenden en een gemiddeld kerkbezoek van 80 personen, waarvan ongeveer een derde deel kinderen in de leeftijd tot 12 jaar. Ypenburg kent nu nog veel jonge gezinnen met kinderen, vaak tweeverdieners, en relatief weinig ouderen. De wijk is relatief wit en kent een geringe sociale samenhang. In de periode 2011-2025 zal de wijk verouderen en enigszins krimpen.

Als kerkelijke gemeenschap vinden wij onze grond in het geloof in God de Schepper die wij leren kennen door Zijn Woord en die voor ons zichtbaar is geworden in Jezus Christus Zijn Zoon. Wij geloven dat de God van alle tijden nog steeds spreekt in deze wereld en als gelovige christelijke gemeenschap weten wij ons geroepen om daarin stem van God te zijn en te werken aan het gestalte krijgen van het Rijk van God in deze wereld. Daartoe worden wij geïnspireerd door de Heilige Geest. Wij geloven dat God ons Zijn schepping heeft toevertrouwd om die respectvol en zorgzaam te bewerken en te bewaren. Wij kunnen dat doen in het geloofsvertrouwen dat God Zijn schepping nooit loslaat en ons mensen daarin wil dragen en zegenen.

We zien onze kerk als veelzijdige en veelkleurige leer- en zoekgemeenschap. Ruimte, openheid, vrijheid en respect zijn belangrijk. We staan open voor verandering, maar we houden ons aan de kerkorde van de PKN. We vinden de wekelijkse kerkdienst heel belangrijk. Aan het samen vieren besteden we veel zorg. We spreken met elkaar over ons geloof. We hebben oog voor elkaar. Jeugd en jongeren krijgen bijzondere aandacht in kerkdienst en andere activiteiten. Wat we doen, doen we goed en anders doen we het niet.

Onze Wijkgemeente stelt in het dagelijks functioneren de begrippen pluriformiteit en gemeenschap in samenhang centraal, daarbij steeds zoekend naar wat ons verbindt. We kiezen bewust en positief voor pluraliteit en proberen ook de goede kaders te vinden voor zowel het eigene van allerlei groepen en stromingen als ook voor het gemeenschappelijke. We streven er heel bewust naar eenheid en verscheidenheid op goede en opbouwende wijze te laten samengaan in één en dezelfde wijkgemeente. Naar elkaar luisteren is een kernwaarde. Met gemeenschap bedoelen we betrokkenheid op elkaar. Centraal staan kernwaarden als gastvrijheid, samen vieren, ontmoeten, helpen, gemeenschap en geloof. Daarbij hoort openheid voor verandering en afwijzing van dogmatisme. Als wijkgemeente willen we meer ontwikkelen richting een diaconaal of oecumenisch-apostolair model, dat wil zeggen: er zijn voor anderen, midden in de wijk en in de maatschappij staan, maar ook: voor de wereld, gericht op heelheid, gerechtigheid en vrede.

Bij het maken van dit beleidsplan hebben we ons laten inspireren door de Engelse theoloog Robert Warren. Hij vroeg zich af wat de kenmerken waren van gezonde kerkgemeenten en vond er zeven. We passen ze op onszelf toe:

 1. Echt geloven is waar het in de kerk allemaal om draait. We durven erover te praten. Het nieuwe kerkgebouw staat er, nu is het tijd om het geloofsgesprek met elkaar aan te gaan;
 2. We blijven werken aan de zichtbaarheid van de gemeente en het kerkgebouw in de wijk. We helpen mensen over onze drempel door activiteiten aan te passen op wat wijkbewoners willen. We gaan naar de mensen toe.
 3. We ontwikkelen visie hoe we gemeente willen zijn en een duidelijke identiteit. Van daaruit stellen duidelijke doelen, nadat we goed hebben geluisterd naar de gemeente. Al onze activiteiten moeten passen binnen het beleidsplan;
 4. We durven vernieuwen en gaan creatief om met de uitdagingen die voor ons liggen;
 5. We zijn samen kerk. We blijven contact met elkaar zoeken en streven daarin verdere verdieping na. In nieuwe activiteiten zal het accent minder liggen op doen en meer op denken, minder op management en meer op geloofsverdieping. Daarin geven we elkaar de ruimte en blijven we openstaan voor buitenstaanders;
 6. Nieuwelingen heten we welkom en laten we snel meedoen. We blijven alert op gastvrij- en laagdrempeligheid en beschouwen dat als een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele gemeente;
 7. Kerkdiensten, pastoraat, beheer en administratie zijn belangrijk en krijgen prioriteit. Soms moeten andere activiteiten wachten;

Wat gaan we de komende jaren doen? Hieronder de speerpunten:

 • De Wijkkerkenraad gaat keuzes maken voor de toekomst, consistente besluiten nemen en zal daarover zorgvuldig communiceren. Aan besluitvorming over praktische zaken gaan inhoudelijke gedachtevorming en beleidskeuze vooraf;
 • De Werkgroep Jeugd verzorgt oppas, kindernevendienst, jeugdkerk, kinderkoor, catechese en schoolkerkdiensten. Vrijwilligers van Kindernevendienst, Jeugdkerk en Prakavond worden meer toegerust. Met de jongeren wordt binnen de verschillende activiteiten het geloofsgesprek aangegaan. Bezien wordt de vormgeving van openheid naar niet-kerkelijke jongeren. De wederzijdse betrokkenheid tussen gemeenteleden en jongeren wordt bevorderd. De werkgroep gaat zich bezinnen op jongerenpastoraat.
 • De Werkgroep Eredienst organiseert bijzondere kerkdiensten en geeft vorm aan liturgievernieuwing. Er wordt ruimte gecreëerd voor het geloofsgesprek en de beleving van de sacramenten, van verkondiging en liederen. Er komt een beleidsplan muziek;
 • De Werkgroep Beheer zorgt dat de financiën op orde zijn;
 • De Werkgroep Diakonie organiseert en neemt deel aan acties voor mensen die hulp nodig hebben in de buurt en ver weg, zoals een voedselbank en maaltijdacties. De werkgroep zal zich beginnen op: ‘hoe diaconaal te zijn in deze tijd’;
 • De Werkgroep Pastoraat geeft invulling aan pastorale zorg door persoonlijk bezoekwerk, uitbreiding en toerusting van een contactpersonennetwerk, het stimuleren van onderling pastoraat en groothuisbezoek. Samen met de Werkgroep Diakonie worden missionaire mogelijkheden in de wijk gezocht. De werkgroep bezint zich hoe openheid en gastvrijheid naar buiten nog meer vorm te geven. Ook aandacht voor rand- en niet- kerkelijken;
 • De Werkgroep Vorming & Toerusting stimuleert geloofsgesprek en catechese voor alle leeftijdsgroepen. Gezien de plurale samenstelling van de gemeente ligt de uitdaging in het met elkaar in gesprek brengen van verschillende geloofsbelevingen;
 • De Werkgroep ZWO versterkt de betrokkenheid van de gemeente met Zending en Werelddiakonaat, met name door de invulling van twee ZWO-zondagen per jaar.

De Wijkkerkenraad en de Werkgroepen gaan met dit beleidsplan aan de slag. Ze kiezen ieder jaar een of meer gezamenlijke prioriteiten. Dat gebeurt op een inspirerende wijze, in alle openheid, gericht op de verschillende doelgroepen binnen en buiten onze wijkgemeente. Prioriteiten worden ieder in maand mei geëvalueerd en opnieuw gekozen en vastgesteld voor het komende seizoen.

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 23 December om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
Lezingen: Micha 5: 1-4a (6) en Lucas 1: 39-45.
Thema: Ontmoeting.

Voorganger: Mw. Ellen Verheul
Ouderling van dienst: Carla Izeren