Lezing Oude Testament Numeri 6: 22 – 27,

 

Evangelielezing Lucas 2: 21,Welke naam, welke namen zullen in dit nieuwe jaar ons leven gaan bepalen?

Als we naar het afgelopen jaar kijken waren het lang niet altijd vertrouwenwekkende namen die het nieuws bepaalden.

Bekende of onbekende namen verbonden met oorlogsgeweld, aanslagen, politieke en maatschappelijke onrust, fraude en bedrog.

En ik denk, als we eerlijk zijn, verwachten we voor het nieuwe jaar daar niet veel verandering in, zullen nog wel steeds veel van diezelfde namen het nieuws in krant en journaal overheersen.

 

Maar vandaag, hier in de kerk, beginnen we het nieuwe jaar met een ander naam.

In de hoop en het vertrouwen dat vooral ook die Naam in dit nieuwe jaar met ons mee gaat.

In de eerste lezing hebben we gehoord dat Gods Naam over het volk Israël wordt uitgesproken, met dezelfde woorden die ook iedere zondag hier in De Toevlucht klinken in de zegen aan het einde van de viering.

En in vele kerken, wereldwijd.

En in de tweede lezing, dat ene vers als afsluiting van het geboorteverhaal van Jezus,

klinkt opnieuw de naam van God, in de naam die het kind van Maria op de achtste dag ontvangt bij zijn besnijdenis.

Jezus, Jehoshua: God is onze redding, de naam die de engel al bij de aankondiging van haar zwangerschap aan Maria noemt.

En daarbij mogen we ook denken aan de naam die de engel bij Matteüs aan Jozef noemt in zijn droom: Immanuël : God met ons.

 

We kunnen Jezus, het evangelie niet losmaken van het Oude, het eerste Testament.

In zijn naam klinkt Gods Naam, in hem komt God zelf naar ons toe, ziet God naar ons om.

God laat zich zien en kennen in kleinheid, in een klein kind, bij gewone mensen: Maria en Jozef, de herders.

En daarom mogen wij erop vertrouwen dat God ook bij ons, gewone, kleine mensen wil zijn, onder ons, in ons.

 

Zo heeft Jezus geleefd en zijn naam: God-met-ons waar gemaakt.

Jezus belichaamt in heel zijn wezen Gods aanwezigheid, maakt zijn naam en zo Gods Naam waar door zegenend aanwezig te zijn bij mensen.

En als wij ons noemen naar Jezus dan is het ook onze opdracht om die naam waar te maken in ons leven, waar we dat kunnen, door in Gods Naam elkaar nabij te zijn.

Daartoe wordt Gods Naam over ons uitgesproken, iedere zondag weer in de zegen die we ontvangen.

 

Ons bestaan wordt gedragen door de zegen van God.

Als God de mens geschapen heeft, volgens Genesis 1, dan is het eerste dat God doet de mens zegenen.

Bij alle eerdere scheppingsdaden van God staat er : ‘En God zag dat het goed was’.

Maar bij de schepping van de mens staat: ‘en God zegende hen’.

Gods zegen is de basis, de grond van ons bestaan.

Direct gevolgd door: wees vruchtbaar, wordt talrijk, onderwerp en heers over de aarde en alles wat daarop is.

Zo leven wij vanuit de zegen van God, door zegenrijk te leven op de aarde.

Gods zegen ontplooit zich in wat wij mensen doen.

Dat geeft ons verantwoordelijkheid om de aarde goed en vruchtbaar te bewaren en te bewerken.

Daartoe ontvangen we steeds opnieuw, iedere zondag en soms ook op andere momenten,  de zegen van God.

 

En daarmee staan we in de lijn van het volk Israël.

In Numeri 6 geeft God de woorden waarmee de priesters het volk moeten zegenen.

In drie regels waar in het hebreeuws een prachtige opbouw in zit:

Eerst 3 woorden, dan 5 dan 7 woorden.

Een piramide met als basis het laatste woord vrede.

15 woorden, in het hebreeuws de getalswaarde van de verkorte godsnaam, en om de zegen heen 26 woorden, de getalswaarde van de Godsnaam zelf.

In de zegen gaat het om de naam van God, driemaal uitgesproken.

Tegen de individuele mens gezegd en zo zal een heel volk gezegend worden als wij als gezegende mensen leven en tot zegen zijn voor elkaar.

‘Ik zal met jou zijn’, en daarom: God met ons.

 

Wat is zegen en zegenen, tot zegen zijn?
Hoe doe je dat in deze tijd en wereld, waarin ons leven en de wereld door zoveel andere krachten bepaald lijkt te worden, vaak helemaal niet zo zegenrijk.

 

Zegenen is letterlijk: ‘goede woorden spreken’.

We zegenen elkaar eigenlijk al als je elkaar welgemeend een goede morgen of goede dag wenst.
En natuurlijk ook deze dagen als we elkaar heil en zegen wensen, een goed en gelukkig Nieuwjaar.

 

Als je willekeurig iemand zou vragen wat ‘zegen’ is, dan is het antwoord waarschijnlijk zoiets als : geluk, voorspoed, succes.

‘Tel je zegeningen’, betekent: tel de goede dingen in je leven, je voorspoed.

Kun je dan wel iets met ‘zegen’ als er tegenslag in je leven is, in het onheil in je leven, in het vele onheil in de wereld?

 

Maar als we kijken naar Numeri 6 dan zien we dat de zegen van God voor het volk juist klinkt midden in de woestijn.

Het volk is onderweg naar het beloofde land, maar onzeker over hoe hun weg zal gaan, over het dagelijkse eten en drinken.

Woestijn is kwetsbaarheid, verlatenheid, onherbergzaam.

Je leven, de wereld kan voelen als een kale, dorre woestijn, waar wilde dieren, de kwade machten op de loer liggen.

Maar juist ook daarin klinkt de zegen van God, wordt de naam van God over je uitgeroepen:

‘God met jou, Ik zal er zijn voor jou’.

God die je behoedt, je staat er niet alleen voor, hoe je weg ook gaat.

God die zijn licht over jou en je leven laat schijnen, hoe donker het ook is.

God die genadig is, wat er ook misloopt in je leven, bij God is altijd weer een nieuw begin.

God die je aanziet, met zorg en mededogen, je mag je gezien weten, in je leven, je situatie.

God die je vrede geeft waarin al het voorafgaande is omvat.

 

Dat is Gods Naam die over ons wordt uitgesproken, als zegen, om tot zegen te zijn.

Waar wij die zegen ontvangen en vanuit die zegen met elkaar leven, daar zal vrede zijn, in onszelf, vrede tussen mensen, vrede met God.

 

Wij hebben er geen, nauwelijks invloed op welke namen het komende jaar het nieuws, het landelijk en het wereldtoneel zullen bepalen.

Maar wij kunnen wel zelf in ons leven waar laten zijn welke naam ons leven, ons doen en laten bepaalt.

Over ons wordt Gods Naam uitgesproken, de naam die in Jezus onder ons is gekomen: God met ons, God zal onze redding zijn.

Als wij leven in vertrouwen op die Naam en die naam voor elkaar waar maken, dan zal het nieuwe jaar een gezegend jaar van heil en vrede zijn.Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem