Agenda komende week

Dinsdag 24 Oktober 20:00-21:30
Cantorij - De Toevlucht


Woensdag 25 Oktober 18:45-19:45
catechese Philadelphia - Vuistbijl


Woensdag 25 Oktober 20:00-22:00
wijkkerkenraad -

December 2011

Op Ypenburg:

Kerk-zijn 2.0

Het 2.0 in de titel van mijn verslag, Kerk-zijn 2.0, staat oorspronkelijk voor het interactief gebruik van internet. Na het 1.0 internet, waarin het vooral ging om het opzoeken van informatie, enigszins vergelijkbaar met hoe  je televisie met teletekst gebruikt (maar dan uiteraard veel uitgebreider), is de stap gezet naar internet waarbij de gebruikers actief de inhoud van het internet meebepalen en ook informatie met elkaar uitwisselen. Daar zijn de afgelopen jaren de social media zoals twitter, facebook, hyves enz. nog bijgekomen.

Je zou kunnen zeggen dat we in de kerk een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Tot voor een aantal tientallen jaren lag in de kerk de nadruk vooral op de kerkdiensten en je ging naar de kerk om gevoed te worden door de preek, hierbij was vooral sprake van eenrichtingverkeer: de dominee sprak en de gemeenteleden luisteren, ook bijv. de jongeren op de catechisatie. In de loop van de afgelopen decennia zijn, naast de kerkdiensten, ook allerlei gespreksmomenten belangrijk geworden, op gespreksavonden en in kringen ontmoeten gelovigen elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over geloof, kerk en allerlei (levens)vragen daarbij. Interactief dus.

De laatste jaren zijn, in een stroomversnelling, ook de social media daarbij een rol gaan spelen. Een kerkelijke gemeente kan eigenlijk niet meer zonder website, en heel wat predikanten, pastores en ook gemeenteleden zijn ook rond kerk en geloof actief op de social media. De social media verbinden mensen met elkaar over grenzen van tijd en plaats heen en ook over grenzen van geloofsrichting en levensbeschouwing.

Naast nadelen (het kan individualistisch, onpersoonlijk en anoniem blijven), biedt dit ook vele kansen op gesprek en uitwisseling van gedachten met andere gelovigen en andersdenkenden.

 

Met het 2.0 in de titel van mijn verslag studieverlof is echter nog wat meer bedoeld. Niet in de eerste plaats het contact/ verbinding zoeken via de sociale media, maar het verbinding zoeken met mensen en groepen die we nu missen in de kerk, met moderne gelovigen, spirituele shoppers, zoekers. Onderzoeken wijzen uit dat er voor religie, levensbeschouwing en spiritualiteit nog steeds grote belangstelling bestaat, maar ‘men’ zoekt dat niet meer in de kerk. Blijkbaar missen we als kerk de verbinding met deze spiritueel belangstellenden en zoekers.

De vraag die als kerk voor ons ligt is of wij met deze moderne gelovigen en zoekers verbinding willen en kunnen zoeken? Of hebben we, wat geloven en kerk betreft, eigenlijk onze handen vol aan onszelf en onze eigen wijkgemeente? Dat laatste is misschien wel het geval. Maar vanuit het evangelie komt de opdracht op ons toe om verbinding te zoeken met de mensen om ons heen. Mensen bij wie, volgens allerlei onderzoeken, volop vragen en zorgen leven en zoeken naar zingeving is. Als wij als kerk vinden dat wij daarvoor een waardevolle boodschap hebben, dan kan het toch niet anders dan dat wij verbinding proberen te zoeken met al die mensen.

Dat vraagt heel veel van ons als kerk, tijd en energie en misschien ook om eigen, vertrouwde vormen los te laten. En het ‘hoe’ van verbinding zoeken is nog niet zo gemakkelijk te bedenken. Hier en daar zijn goede voorbeelden van pioniersplekken, kerken die proberen die verbinding te zoeken, maar als wijkgemeente zullen we in onze eigen leefomgeving daar onze eigen vorm in moeten vinden. En zeker niet als eenrichtingsverkeer, maar in openheid en respect met die anderen met wie wij verbinding proberen te zoeken. Want verbinding zal altijd wederzijds moeten zijn, het vraagt ook om openheid om (ook kritische vragen) te willen ontvangen.

Daar ligt voor de kerk en ons als wijkgemeente een grote uitdaging voor de komende jaren om kerk te zijn. Een uitdaging én een uitnodiging!

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

November 2011

Op Ypenburg:

Studieverlof: Kerk-zijn 2.0 Dertigersdilemma.

Onze wijkgemeente bestaat voor een groot deel uit dertigers en veertigers, dan is een vrij unieke situatie in de Protestantse Kerk in Nederland, in de meeste gemeenten zal de gemiddelde leeftijd hoger liggen. Het is een leeftijdsgroep, vooral de dertigers en twintigers, die volop bezig is met het zoeken naar eigenheid en identiteit en het opbouwen van een relatie en gezin en carrière. Een fase waarin veel keuzes gemaakt moeten worden: hoe vul ik mijn leven in, privé en wat betreft opleiding en werk? De laatste jaren is er in de litteratuur dan ook sprake van een dertigersdilemma en wordt benoemd dat deze generatie last heeft van keuzestress. Opgegroeid in een maakbare samenleving waarin succes afhankelijk is van jezelf (en foute keuzes dus ook jou zelf worden aangerekend) kun (moet) je je eigen keuzes maken uit een veelheid van mogelijkheden. Daarbij worden doelen als carrière en een goed inkomen soms al snel bereikt wat (als een vervroegde midlifecrises, een  quaterlife crises) vragen op kan roepen als : ‘wat is de zin van alles, wie ben ik? Waartoe ben ik op aarde?’. Het zou kunnen zijn dat de huidige crisis, waardoor zekerheden aangetast kunnen worden, deze vragen nog versterkt. Deze leeftijdsgroep heeft (deels) wel interesse in spiritualiteit en zingeving, maar dat wordt vaak niet verbonden met een kerkelijk instituut. Men maakt selectief en functioneel gebruik van wat de verschillende religieuze tradities  te bieden hebben, bijv. aan rituelen die een eigen toepassing en interpretatie krijgen.  Deze groep heeft vaak ook veel mogelijkheden om op andere manieren (social media, cursussen e.d.) met spiritualiteit bezig te zijn. Auhenticiteit en autonomie zijn daarbij belangrijke kernbegrippen, daarin vind je je geluk.

Het volledige studieverlofverslag is te vinden op de website www.kerkopypenburg.nl onder: Dominee. En ook bij ondergetekende op te vragen via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op papier.

Enkele keren heb ik nu een samenvatting gegeven van een (m.n. theoretisch) gedeelte van mijn verslag studieverlof. Graag zou ik met belangstellenden daarover doorpraten. Wat betekenen deze bevindingen voor onze kijk op kerk-zijn, op geloven en op gelovigen.  Verruimt het onze kijk op en begrip van de spiritualiteit in de hedendaagse samenleving, anders gelovigen en spirituele zoekers en misschien ook m.b.t. de generaties na ons, onze kinderen, kleinkinderen? En hoe moeten (en kunnen)  wij hier als kerk mee omgaan? Moeten wij verbinding zoeken met deze ‘nieuwe’ en ‘anders’ gelovigen? En zo ja, hoe kunnen we dat?  Deze avond zal zijn op donderdag 1 december, 20.00-22.00 uur. Heel graag van te voren even bij mij aanmelden, uiterlijk 27 nov.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

September 2011

Op Ypenburg:

De afgelopen zomerweken hebben ik mogen genieten van mijn studieverlof. Ik heb mij verdiept in de ‘moderne geloofsbeleving’, een onderwerp waar veel boeken en artikelen over verschijnen. Over ‘spirituele zoekers, zwevende gelovigen, Ietsisten, patchworkgelovigen, believing without belonging’.
Daarnaast heb ik mij verdiept in de moderne sociale media en hoe we hier als kerk gebruik van zouden kunnen maken.
Ook heb ik op de, in de studietijd, vrije zondagen een aantal meer of minder experimentele vieringen bezocht en ben ik enkele keren voorgegaan als gastvoorganger in één van de kerken in de omgeving. Beide ervaringen verdiepen en verbreden je kijk als dominee op de mogelijkheden (en beperkingen)  van de zondagse vieringen.
De komende kerkbodes wil ik proberen steeds een aspect uit mijn studieverlof/verslag in de kerkbode te beschrijven. Dit kerkbodenummer begin ik daarmee in de meditatie op het voorblad over ‘beeldvorming’.
De wijkkerkenraad heeft in het wijkkerkenraadsweekend zich verdiept in het onderwerp van mijn studieverlof.
Voor wie hier belangstelling voor heeft  is mijn studieverslag bij mij op te vragen. Ook wil ik dit najaar een gespreksavond hierover organiseren. Ik hoop dat het resultaat van mijn studieverlof dienstbaar kan zijn aan de vraag hoe we als wijkgemeente kerk kunnen zijn in Ypenburg in deze tijd en verbinding kunnen zoeken met moderne gelovigen in en buiten de kerk.
Wordt vervolgd……………..

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Oktober 2011

Op Ypenburg:

Studieverlof: Kerk-zijn 2.0 : Dit keer een korte beschouwing m.b.t. :Jongeren en jongvolwassenen.

Het is voor ouders, voor de kerk en voor iedere gemeente een uitdaging om de jongeren te blijven betrekken bij het geloof. Volgens cijfers bezoekt één op de 7 jongeren tussen de 12-25 jaar eens per maand een kerk of andere religieuze bijeenkomst. Jongeren zijn niet tegen godsdienst maar vinden het niet belangrijk genoeg. Ze zien de kerk als iets uit oma’s tijd en zien religie vaak als bron van geweld en oorlog.

Voor zover jongeren wel met religie bezig zijn stellen ze hun eigen religie samen vanuit de onderwerpen die hen interesseren: leven na de dood, ziel-en geestenwereld, reïncarnatie, de natuur. Het internet is daarvoor voor hen een gemakkelijke bron.

De kerk als instituut is daarbij voor jongeren niet erg aantrekkelijk: de kerkdiensten zijn ‘te vroeg’ en ‘jullie snappen ons niet’.

Tegelijk is het groepsgebeuren wel belangrijk voor jongen, kerken organiseren dan soms ook bijv. de Multiple Choice Kerk waar je kunt kiezen wat je wilt doen: internetten, hyven, zingen, of de Keetkerk: de dominee die op bezoek gaat bij jongeren die bij elkaar komen in een keet.

Zo rond 16-20 jaar nemen jongeren vaak een time-out van de kerk en zoeken ze ruimte om hun eigen weg te vinden m.b.t. geloven. De kerk mag, te midden van vele stemmen, daarbij ook haar verhaal vertellen maar altijd met gelegenheid voor gesprek, uitwisseling van meningen en ruimte voor de eigen beleving. Persoonlijk contact is daarbij belangrijk. Vragen hoe de jongeren de kerk, het geloof, het leven ervaren. Open gesprek over wat hen in deze levensfase bezighoudt. Ook eerlijkheid en authenticiteit zijn daarbij belangrijk. Jongeren willen serieus genomen worden en ruimte krijgen om mee te praten en mee te doen.

In Ypenburg hebben we een langzaam groeiende groep jongeren. D.m.v. catechese, de jeugdkerk, prakavonden richten we ons vooral op de jongeren van 12-16 jaar. Daarnaast is er voor ons de uitdaging om met de jongeren van 16 jaar en ouder contact te houden en hen te laten voelen dat we ook met hen in gesprek willen blijven over wat hen bezig houdt. Om dan in een open gesprek ook iets te kunnen laten zien wat het christelijk geloof daarin zou kunnen betekenen. Om hen te doen ervaren dat zij hun zoektocht naar hun identiteit ook mbt geloof en zingeving niet alleen hoeven te gaan en dat ze daarin deel zijn van een lange stroom door de eeuwen heen.

Wordt vervolgd……………

Het volledige studieverlofverslag is te vinden op de website www.kerkopypenburg.nl onder: Dominee. En ook bij ondergetekende op te vragen via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of op papier.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Mei 2011

Op Ypenburg:

De komende maand zijn er weer veel bijzondere vieringen (hoewel natuurlijk eigenlijk iedere zondagse viering bijzonder is). Zoals onze jaarlijkse school-kerkviering op 15 mei met de groepen 3 van basisschool De Vlieger. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels alweer begonnen. Maar ook de dienst rond het lied, 22 mei, met de cantorij, is erg toepasselijk op zondag Cantate waarop we worden opgeroepen te zingen. En natuurlijk de avondmaalsviering op zondag 29 mei. Het afgelopen seizoen is in de groothuisbezoekavonden over de beleving van het avondmaal gesproken, hieronder vind u het verslag. Als kerkenraad zoeken we naar manieren om de beleving van de avondmaalsviering te intensiveren, omdat het avondmaal een belangrijk en centraal moment is in onze kerkelijke traditie. De werkgroepen pastoraat en diaconie zullen hiervoor, n.a.v. de gesprekken, een voorstel doen aan de wijkkerkenraad. De viering zelf zal wat betreft de inhoud meer gericht zijn op de betekenis van het avondmaal.
Dus al gaat het wat betreft de activiteiten richting het einde van het kerkelijke seizoen, voor de vieringen geldt dit zeker niet. Juist na Pasen is er volop reden om te blijven vieren, en zo heel het kerkelijke jaar.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg