Op Ypenburg:

Dit keer graag weer eens aandacht voor onze website die een poos geleden een flinke metamorfose heeft ondergaan. Een heel nieuwe stijl en lay-out is door onze webmaster Paul van Sighem verzorgd. Met daarbinnen een aantal nieuwe rubrieken: de meeste recente tweets van ds_De_Toevlucht zijn te lezen op de website vaak met verwijzingen naar actueel (landelijk) kerknieuws, een filmpje ‘ter inspiratie’, deze weken weer de foto’s + teksten bij de symbolische schikking en ook bijv. de meest recente preek van ondergetekende. Graag zouden we reacties horen hoe u de verschillende rubrieken van de website waardeert. En uiteraard zijn ook tips en suggesties van harte welkom.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

We dachten het begin dit jaar eigenlijk al toen heel vroeg de krokussen en narcissen boven de grond kwamen, maar toen kwam toch nog even strenge vorst. Na de teleurstelling over de-Elfstedentocht- die-er-niet-kwam is nu de lente toch echt in aantocht en behalve sneeuwklokjes, krokussen en narcissen is een teken daarvan de jaarlijkse violenmarkt van onze wijkgemeente. Lente als tijd van nieuw opbloeiende natuur. Ook is inmiddels de 40-dagentijd weer begonnen en leven we toe naar Pasen: Feest van nieuw leven.

Vorig jaar spraken we ook van de Arabische lente en waren we met de bewoners van een aantal Noord-Afrikaanse/Arabische landen optimistisch over een toekomst van nieuw leven voor hen. Daarna zijn er toch nog weer herfstige perioden aangebroken en inmiddels kijken we met zorg naar het Midden-Oosten. Hopelijk komt ook daar omkeer en zal nieuw leven en een vernieuwde samenleving daar gevestigd kunnen worden. Al die beelden en berichten doen je toch elke keer weer beseffen dat, hoewel soms ook hier problemen en strubbelingen zijn, wij in een rustig en veilig land en in overvloed leven. Toch worden ook wij uitgenodigd door het evangelie tot verandering tot nieuw leven. Om ons erop te bezinnen wat dat voor ons persoonlijk en als gemeente kan betekenen, ook daarvoor is deze tijd voor Pasen. Een (levenslange) weg om te gaan die uitkomt in het licht van Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Vorige week was ik bij een interreligieuze conferentie rond ‘Faith en Leadership’. Een aantal jongeren heeft aan de Haagse Hogeschool de afgelopen maanden een seminarie rond dit onderwerp gevolgd en deze avond was daar de afsluiting van. Het seminarie was georganiseerd door de ‘Jacob Soetendorp Instituut for Human Values’ en de Hogeschool Den Haag en STEK (St. voor Kerk en Stad in Den Haag). Doel: het doen groeien van intercultureel begrip bij toekomstige leidinggevende personen.

Spreker op deze afsluitende avond was o.a. Rabbijn Awraham Soetendorp, enkele studenten vertelden over de gevolgde cursus en er was muziek van verschillende culturele herkomst. Ook werd het plan gepresenteerd voor een nieuw interreligieus jongerenplatform. Het was een mooie, hoopvolle avond waarin verschillende religieuze tradities elkaar ontmoetten. Zoals Rabbijn Soetendorp het verwoordde: een avond van hoop, hoe misschien in het klein ook, maar een sprankje hoop kan een weg worden en een visioen dat waar wordt.

Voor deze avond waren alle religieuze organisaties van Den Haag uitgenodigd, helaas was de opkomst niet groot. Maar wie weet wat uit dit kleine begin kan groeien en ook, wie weet, kunnen wij met de jongeren van onze wijkgemeente daar in de toekomst op één of andere manier in mee doen.

In ieder geval was het goed als wijkgemeente Ypenburg deel te zijn van een dergelijk Haags interreligieus evenement. Want dat is de situatie waarin wij kerk zijn.

Inmiddels liggen Kerst en Oud en Nieuw alweer achter ons. We hebben mooie kerstdiensten met elkaar kunnen vieren. Een feestelijke voorbeeld daarvan was het kinderkerstfeest met mooi zang en spel van de kinderen, mooie kostuums en afbeeldingen en het geheel sloot prachtig aan bij het adventsproject ‘Op zoek naar een koning’. Dus: complimenten voor de kinderen en ook, met veel dank voor hun tijd en inzet, voor de kindernevendienstleiding.

Van onze persoonlijk: hartelijk dank voor de ontvangen goede wensen voor de Kerstdagen en het nieuwe jaar. Voor u en jullie allemaal: veel heil en zegen voor het komende jaar. En dat we als wijkgemeente mogen groeien in verbondenheid met elkaar, als teken van Gods Licht in de wereld en onze weg als wijkgemeente gaan vertrouwend op Gods zegen en liefde.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Als wijkgemeente Ypenburg doen we volop mee in het oecumenische gebeuren in Nootdorp-Ypenburg. Met enige regelmaat komt de Raad van Kerken Nootdorp-Ypenburg bij elkaar waarin ondergetekende en Esther Rosier onze wijkgemeente vertegenwoordigen, naast de afgevaardigden van de Bartholomeusparochie en de Dorpskerk.  Daarnaast zijn er jaarlijks enkele plaatselijke activiteiten zoals: een tweetal oecumenische vespers, avondgebeden in de stijl van Taizé,  uitwisseling van lectoren rond de week van Gebed voor eenheid van Christenen en het lezen van de adventsgroet op de eerste zondag van Advent. En af en toe is er een eenmalige oecumenisch gebeuren. Zoals de gezamenlijke uitvoering van een Oratorium op Palmzondag, ’s middags in de Bartholomeuskerk. Naast koren van de r.k. kerk en de Cantorij van de Dorpskerk doet ook de cantorij van onze wijkgemeente daarin mee. Er wordt al volop gerepeteerd, afzonderlijk en binnenkort enkele keren gezamenlijk.

‘Oecumene’ betekent letterlijk : hetzelfde huis. Al hebben wij als kerkgemeenschappen ieder een eigen kerkgebouw, het is mooi om af en toe bij elkaar aan huis, dus in hetzelfde huis, te vieren. Ook vanuit de gedachte dat toch ieder kerkgebouw, en daarmee alle kerkgebouwen samen, huis van God zijn. Hopelijk groeien we in dat ene huis steeds meer naar elkaar toe.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Kerk-zijn 2.0

Het 2.0 in de titel van mijn verslag, Kerk-zijn 2.0, staat oorspronkelijk voor het interactief gebruik van internet. Na het 1.0 internet, waarin het vooral ging om het opzoeken van informatie, enigszins vergelijkbaar met hoe  je televisie met teletekst gebruikt (maar dan uiteraard veel uitgebreider), is de stap gezet naar internet waarbij de gebruikers actief de inhoud van het internet meebepalen en ook informatie met elkaar uitwisselen. Daar zijn de afgelopen jaren de social media zoals twitter, facebook, hyves enz. nog bijgekomen.

Je zou kunnen zeggen dat we in de kerk een soortgelijke ontwikkeling hebben doorgemaakt. Tot voor een aantal tientallen jaren lag in de kerk de nadruk vooral op de kerkdiensten en je ging naar de kerk om gevoed te worden door de preek, hierbij was vooral sprake van eenrichtingverkeer: de dominee sprak en de gemeenteleden luisteren, ook bijv. de jongeren op de catechisatie. In de loop van de afgelopen decennia zijn, naast de kerkdiensten, ook allerlei gespreksmomenten belangrijk geworden, op gespreksavonden en in kringen ontmoeten gelovigen elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over geloof, kerk en allerlei (levens)vragen daarbij. Interactief dus.

De laatste jaren zijn, in een stroomversnelling, ook de social media daarbij een rol gaan spelen. Een kerkelijke gemeente kan eigenlijk niet meer zonder website, en heel wat predikanten, pastores en ook gemeenteleden zijn ook rond kerk en geloof actief op de social media. De social media verbinden mensen met elkaar over grenzen van tijd en plaats heen en ook over grenzen van geloofsrichting en levensbeschouwing.

Naast nadelen (het kan individualistisch, onpersoonlijk en anoniem blijven), biedt dit ook vele kansen op gesprek en uitwisseling van gedachten met andere gelovigen en andersdenkenden.

 

Met het 2.0 in de titel van mijn verslag studieverlof is echter nog wat meer bedoeld. Niet in de eerste plaats het contact/ verbinding zoeken via de sociale media, maar het verbinding zoeken met mensen en groepen die we nu missen in de kerk, met moderne gelovigen, spirituele shoppers, zoekers. Onderzoeken wijzen uit dat er voor religie, levensbeschouwing en spiritualiteit nog steeds grote belangstelling bestaat, maar ‘men’ zoekt dat niet meer in de kerk. Blijkbaar missen we als kerk de verbinding met deze spiritueel belangstellenden en zoekers.

De vraag die als kerk voor ons ligt is of wij met deze moderne gelovigen en zoekers verbinding willen en kunnen zoeken? Of hebben we, wat geloven en kerk betreft, eigenlijk onze handen vol aan onszelf en onze eigen wijkgemeente? Dat laatste is misschien wel het geval. Maar vanuit het evangelie komt de opdracht op ons toe om verbinding te zoeken met de mensen om ons heen. Mensen bij wie, volgens allerlei onderzoeken, volop vragen en zorgen leven en zoeken naar zingeving is. Als wij als kerk vinden dat wij daarvoor een waardevolle boodschap hebben, dan kan het toch niet anders dan dat wij verbinding proberen te zoeken met al die mensen.

Dat vraagt heel veel van ons als kerk, tijd en energie en misschien ook om eigen, vertrouwde vormen los te laten. En het ‘hoe’ van verbinding zoeken is nog niet zo gemakkelijk te bedenken. Hier en daar zijn goede voorbeelden van pioniersplekken, kerken die proberen die verbinding te zoeken, maar als wijkgemeente zullen we in onze eigen leefomgeving daar onze eigen vorm in moeten vinden. En zeker niet als eenrichtingsverkeer, maar in openheid en respect met die anderen met wie wij verbinding proberen te zoeken. Want verbinding zal altijd wederzijds moeten zijn, het vraagt ook om openheid om (ook kritische vragen) te willen ontvangen.

Daar ligt voor de kerk en ons als wijkgemeente een grote uitdaging voor de komende jaren om kerk te zijn. Een uitdaging én een uitnodiging!

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 29 Juli om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:


Voorganger: Ds.A.Minnema
Ouderling van dienst: Willem