Op Ypenburg:

In onze wijkgemeente zijn een aantal gespreksgroepen waaraan best een groot aantal gemeenteleden meedoen. Misschien hebben we soms het gevoel dat het ‘geloofsgesprek’ er niet zo vaak van komt, dat we een ‘doenerige’ gemeente zijn en dat er weinig tijd is om echt met elkaar te spreken over wat je in en vanuit het geloof bezighoudt. Maar maandelijks of zelfs nog vaker zijn er groepen gemeenteleden die rond een bepaald geloofsonderwerp/boek bij elkaar komen. Ook in het vervolg van deze rubriek wordt weer een aantal mogelijkheden genoemd om met elkaar in gesprek te komen. Eén daarvan is uiteraard onze jaarlijkse groothuisbezoekronde en net als in alle gespreksgroepen is daarbij ontmoeting en kennismaking met medegemeenteleden ook belangrijk. We hopen elkaar dan ook bij één van de genoemde activiteiten te ontmoeten en te spreken.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Vanaf 1 januari zullen we in de vieringen in De Toevlucht het Nieuwe Liedboek gaan gebruiken. Velen hebben dat inmiddels aangeschaft en dat is fijn want zo kunnen we de kosten voor liedboeken voor gasten beperkt houden. Het Nieuwe Liedboek is nadrukkelijk een boek ook voor gebruik thuis: ‘Zingen en bidden in huis en kerk’. Ik ben erg benieuwd of dit liedboek met de teksten die er in staan ook daadwerkelijk thuis gebruikt worden. In ieder geval lezen we in de kerk af en toe ook één van de vele teksten op een passend moment in de viering. Op startzondag hebben 2 groepjes ieder een ‘top 10 lijst’ gekozen van respectievelijk liederen en teksten die ze graag wilden horen in één van de vieringen komend seizoen. Inmiddels is daar ook al (deels) gehoor aangegeven. Daarnaast blijven suggesties van liederen en teksten die u graag zou zingen of horen in de kerkdienst, van harte welkom. Zo wordt het echt een boek van ons samen als gemeente.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De afgelopen weken hebt u bij de nieuwsbrieven het nieuwe wijkboekje, samengesteld door scriba Ada van de Ster, ontvangen en een week later het Vorming en Toerustingsprogramma voor het komend seizoen. We hebben er voor gekozen beiden deze keer digitaal te verzenden, i.p.v. een exemplaar bij de kerkbode te laten bezorgen. Dit, in het kader van duurzaamheid, om papier te besparen. Van beide boekje liggen wel enkele papieren exemplaren in de foyer voor wie geen computer heeft of daar iets minder handig mee is. Mocht u vergeten zijn de digitale exemplaren te bewaren kunt u deze nog een keer opvragen bij Ada van der Ster of ondergetekende.

Suggesties en wijzigingen zijn ook altijd welkom.

We hopen dat beide boekjes komend seizoen weer goed dienst doen en meewerken aan de onderlinge betrokkenheid, het gemeentewerk en de geloofsverdieping in onze wijkgemeente.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Binnenkort is er weer een school-kerkdienst samen met de kinderen en leerkrachten van de groepen 3 van de basisschool De Vlieger. Dit jaar zijn er 2 groepen 3, i.t.t. vorig jaar toen er nog 3 groepen waren. Net als wij in de kerkelijke gemeente merken ook de scholen dat de groep hele kleine kinderen langzamerhand kleiner wordt en de leeftijd langzaam opschuift naar boven. Wij merken het in de kerk in de groeiende groep tieners. De werkgroep jeugd doet dan ook volop haar best om steeds meer voor de jongeren 12+ de organiseren. Bijvoorbeeld de jeugdkerk en de prakavonden. Naast gezelligheid wordt uiteraard ook aandacht besteed aan het inhoudelijke aspect. Dit seizoen wordt op de prakavonden het programma van Rock Solid geïntroduceerd, een programma met bijbelse/geloofthema’s dat op een leuke manier goed aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. We hopen dat het zowel de begeleiding als de jongeren plezier geeft. Uiteraard is ook iedere zondag, na de kerkdienst, het jeugdhonk op het balkon voor de jongeren 12+ beschikbaar. Zo hopen we op een aansprekende manier gemeente te zijn ook voor jongeren.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

De zomerweken zijn, behalve een tijd om tot rust te komen en ‘bij te tanken’ in de kerk ook een tijd om plannen te maken voor het komende kerkelijke seizoen. De eerste voorbereidingen voor de startzondag zijn al begonnen, heel wat vergaderingen staan alweer in het vergaderrooster gepland, net als kerkdiensten en andere bijzondere kerkelijke momenten. En er wordt al weer nagedacht over de invulling van het kringenwerk, gespreksgroepen en thema-avonden voor het komende seizoen.

Gespreksavonden en groepen zijn binnen de kerkelijke gemeente, naast de vieringen, belangrijke momenten om elkaar te ontmoeten en door gesprek te groeien in je persoonlijke geloof en geloofsbeleving.

Bepaalde lopende kringen zullen gewoon doorgaan en daarnaast zoeken we naar aansprekende thema’s voor één of enkele gespreksavonden. Hierbij willen we uiteraard graag aansluiten bij interesses die leven in de gemeente. Dus al er suggesties zijn voor een thema of onderwerp voor een gespreksavond of kring, dan ontvangen we die graag. Ideeën hiervoor mogen gemeld worden bij ondergetekende of bij de werkgroep Vorming en Toerusting (zie ook verderop in deze rubriek). Wellicht doet de zomerse tijd hiervoor ideeën opborrelen. Voor het overige wensen we uiteraard iedereen een goede en re-creatieve (herscheppende) zomer(vakantie).

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer