Mei 2015

Op Ypenburg:

Meimaand – wandelmaand.

De diaconie heeft het initiatief genomen om de maand Mei tot wandelmaand te benoemen (zie hieronder). Ieder jaar werd er al gewandeld en wel op Hemelvaartsdag ’s morgens vroeg door leden van de meditatiekring en andere gemeenteleden.

Samen lopen is een vorm van “samen onderweg zijn”, misschien mag je het zelfs ‘pelgrimeren’ noemen waarbij het ‘gaan van de weg’ belangrijker is dan het bereiken van een bepaald doel. Het gaat om het lopen zelf, stap voor stap, waarbij alle aandacht is voor het hier en het nu, voor dat wat je om je heen ziet en hoort of wat je ervaart in jezelf of in het samenzijn. Dit wordt versterkt doordat we tijdens de ochtendwandeling op Hemelvaartsdag in stilte lopen, alleen wordt op een drietal momenten een korte tekst gelezen waar je (eventueel) over kunt denken of mediteren.

Het is goed om in de jachtigheid van onze tijd af en toe te wandelen. Al wandelend heb je, door het rustige tempo, tijd om volop aandacht te hebben voor je omgeving, elkaar of jezelf. Zo kan wandelen je innerlijke rust en vrede geven.

Samen wandelen geeft ook een gevoel van saamhorigheid, en waar geen stilte hoeft te worden gehouden kun je samen van gedachten wisselen.

Jezus wandelde met zijn leerlingen heel wat af, zo lezen we in het evangelie, en onderweg waren er vele bijzondere ontmoetingen en gesprekken van Jezus met de mensen die met hem mee liepen. Goed voorbeeld doet goed volgen. Dus : van harte uitgenodigd om één van de wandelingen mee te lopen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

April 2015

Op Ypenburg:

Komende week zijn er de vieringen vermeld in de Stille of Goede week voor Pasen. In het thema voor deze vieringen ‘Wachten en waken’ sluiten we aan bij het thema van de meditatieve vieringen tijdens de afgelopen weken in de 40 dagentijd in de r.k. Barthomeuskerk: ‘Moeten wij niet wakker zijn? Moeten wij niet bij hem zijn?’. De verbondenheid van de vieringen komt ook tot uiting in het lied dat de afgelopen weken in de meditatieve vieringen is gezongen en ook gezongen wordt in de protestantse vieringen in de week voor Pasen: ‘Moeten wij niet wakker zijn’.

De oecumene heeft z’n beperkingen en grenzen, maar steeds zoeken we in Nootdorp en Ypenburg naar momenten waarin we toch de verbondenheid met elkaar kunnen vorm geven en vieren. En het is mooi dat dit op deze manier ook kan in de vieringen rond Pasen, toch hét centrale moment in het kerkelijk jaar waarin we als christelijke kerken met elkaar verbonden zijn. Uiteraard zijn in deze vieringen leden van beide kerken, protestant en katholiek, over en weer van harte welkom.

Een goede Paasweek en Pasen !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

November 2014

Op Ypenburg:

November is de tijd van de herfst, vallende bladeren. En in de kerk is het ook de tijd van de gedachtenis van de gestorvenen. Dit keer een gedicht dat ook in het nieuwe liedboek (blz. 1194) staat vermeld, als troost en bemoediging, met name voor wie deze najaars- en wintermaanden extra donker voelen. Een gedicht van Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Herfst

De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen,
ze vallen met ontkennende gebaren.

En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.


In deze novembermaand valt ook al weer de eerste adventszondag (30 november): ook in deze donkere weken, ook rond het gedenken mogen we weten en geloven: het gaat toch weer naar het Licht toe.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Februari 2015

Op Ypenburg:

De wijkkerkenraad heeft de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw beleidsplan. Of eigenlijk, beter gezegd, die weg was al begonnen op startzondag toen we als gemeente hebben nagedacht over onze wijkgemeente en haar sterke, ‘bloei’ kanten. Het resultaat hangt nog steeds in de kerkzaal: een ‘bos’ prachtige bloemen. ‘Waartoe, wat zijn wij als gemeente geroepen te zijn?’ dat is de beginvraag waar het om gaat en vanuit die visie willen we proberen om beleid en werkplannen te ontwikkelen voor de komende jaren. ‘Wat is onze roeping als gemeente’, een mooie bezinningsvraag tijdens deze weken voor Pasen, waarin we ook bij de kern(vragen) van ons geloof worden bepaald. Hier en daar is die vraag inmiddels besproken en het is het mooist als zoveel mogelijk mensen daar over willen en kunnen meedenken. Dus wellicht hoort u/jij er nog van en van harte uitgenodigd om dan mee te praten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Oktober 2014

Op Ypenburg:

Het nieuwe kerkelijke seizoen is weer begonnen en inmiddels is het nieuwe Vorming en Toerustingsboekje met alle wijkactiviteiten (naast de vieringen) meegezonden met de digitale nieuwsbrief. Er zullen voor wie dat handiger vindt een aantal papieren exemplaren op de plakken in de foyer en bij de hoofdingang liggen om mee te nemen. We hopen dat er activiteiten in staan die u / jullie aanspreken om aan mee te doen. Suggesties voor onderwerpen ontvangen we altijd graag. Verderop, hieronder, staan de activiteiten die op korte termijn plaatsvinden genoemd.

We hopen elkaar op verschillende momenten als gemeenteleden te ontmoeten, rond vieringen, gespreksgroepen of thema-avonden. En dat al die activiteiten de verbondenheid als gemeenschap doen groeien en ons persoonlijk opbouwen in ons geloofsleven.

Met het thema van startzondag ‘De Toevlucht in bloei!’ hopen we op een kerkelijk seizoen met volop groei en bloei !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

U bevindt zich hier: Home De Dominee Op Ypenburg