Op Ypenburg:

De tijd gaat altijd snel in deze weken van de maanden April en Mei. Het zijn ‘gebroken’ weken door de feestdagen zoals Koningsdag, Hemelvaartdag en Pinksteren, de scholen hebben 1 of 2 weken vakantie en voordat je het weet naders het einde van het kerkelijke seizoen. Het zijn ook weken  waarin de voorbereidingen van het nieuwe seizoen plaatsvinden. Er is alweer een commissie voor startzondag en de werkgroep Vorming en Toerusting denkt na over nieuwe activiteiten voor het seizoen. 2016/2017 (zie hieronder).

Toch gebeuren er oo deze laatste maanden nog hele leuke activiteiten in en rond onze wijkgemeente.  Met name de jeugd is nog heel actief. Allereerst is er het Running Dinner en in de maand juni de Nacht zonder Dak (beiden zie hieronder). Daarnaast zijn er bijvoorbeeld de meditatiewandelingen. Allerlei activiteiten die juist weer goed passen in deze (voorjaars)tijd van het jaar. En uiteraard zijn er de zondagse kerkdiensten het hele jaar door.

Dus nog volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Pasen valt vroeg dit jaar, eerder kan bijna niet, de vroegst mogelijk datum van Pasen is 22 maart en de laatste mogelijke 25 april. Sinds het concilie (vergadering van kerkelijke leiders) van Nicea in 325 valt paaszondag op de zondag na de eerste volle maan in de lente.

Een vroege Pasen dus (en let op dat weekend gaat ook de zomertijd weer in, met een uur minder slaap !).

In de eerste eeuwen van het christendom lag de nadruk in de christelijke gemeenschap vooral op het Paasfeest, pas vanaf de 4e eeuw is men het Kerstfeest gaan vieren. Aanvankelijk vierden christenen het joodse Pascha, en na middernacht vervolgde men met het gedenken van het lijden, sterven en opstaan van Christus, nieuwe geloofsleerlingen werden gedoopt en tegen de morgen vierde men de maaltijd van de Heer. Later werd dit gedenken verspreid over meerder dagen van de week: Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Paasnacht (wake) en Paasmorgen. In deze dagen volgen we Jezus op zijn weg van kruis en opstanding. In veel kerken worden in de 3 dagen daarvoor of wekelijks tijdens de 40 dagentijd ook korte vespers gehouden. Zo heeft de laatste (tientallen?) jaren Pasen in de kerk weer uitgebreider aandacht gekregen. En voor veel mensen zijn deze vieringen in de 40 dagentijd en stille week een aansprekende voorbereiding op Pasen.

Alvast een goede (voorbereiding op) Pasen.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

November is een vreemde maand. Op moment dat ik dit schrijf zie je hier en daar de versierselen van Halleween. Kinderen en volwassenen ‘vieren’ dit maar of ze echt weten wat de betekenis ervan is, is waarschijnlijk de vraag. Halloween (Alle Hallows Eve = Allerheiligenavond) is van oorsprong de vooravond van Allerheiligen (1 nov.) maar het gaat de kinderen waarschijnlijk vooral om Trick or Treat in de verwachting snoep te krijgen. Halloween is geen kerkelijk feest.

Allerheiligen (1 nov.) en Allerzielen (2 nov.) zijn katholieke gedenkdagen waarop resp. de Heiligen en alle gestorvenen worden herdacht. Ook in sommige protestantse kerken worden op 1 november de gestorven herdacht, zoals wij dat doen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Voor beide mogelijkheden is wat te zeggen. Tussendoor is het nog Sint Maarten, geen kerkelijk feest maar wel met een mooie, christelijke gedachten vanuit het verhaal van soldaat Maarten die zijn mantel deelde met een arme bedelaar.

November is ook de oogstmaand, in onze gemeente wordt dat invulling gegeven door de tasjes- en speelgoedactie voor de voedselbank. Vanuit de gedachte om te delen van onze overvloed.

En zo naderen we dan al weer het einde van het kerkelijk jaar en begint met Advent het nieuwe kerkelijke jaar.

Het is een tijd met voor veel mensen dubbele gevoelens, van herinneringen, het verdriet van het alleen zijn en de naderende feestdagen waar tegenop gezien wordt. In de kerk kijken we uit naar de komst van het Licht van God in de wereld. Een verwachting die ook een opdracht inhoudt: om het licht met elkaar te delen. Soms heel praktisch door de tasjesactie van de voedselbank of een kaart voor een vluchteling, of door aandacht voor iemand die het juists in deze tijd moeilijk heeft. In het vertrouwen dat waar Licht gedeeld wordt, dat het meer wordt.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Onlangs volgde ik een studiedag rond ‘De terugkeer van het beeld’, bedoeld werd terugkeer in de kerk. In steeds meer kerken wordt in de viering gewerkt met de beamer en worden behalve teksten ook afbeeldingen zoals bijv. schilderijen of foto’s of muziekfilmpjes (YouTube) getoond. Dit als illustratie bij de preek of een onderdeel van de dienst. Sinds de Beeldenstorm was er in protestantse kerken niet zoveel meer te zien, behalve gebrandschilderde ramen en soms wat versieringen op de kansel of het orgel. Maar, na de kaarsen en de kleuren, is vooral de laatste jaren het beeld weer terug in de kerk. Tot plezier van de één, maar voor een ander hoeft dat misschien niet zo. Ook hierin zijn we verschillende: de één is veel meer gericht op taal en woorden, een ander is meer een beelddenker (zoals we dat dan noemen). We leven in een beeldcultuur, bijna de hele dag door wordt je geconfronteerd met schermen en beelden. Dus de ontwikkeling van meer beelden in de kerk, lijkt een logische, Maar ook hierbij gaat het, zoals vaak, om het juiste evenwicht.

Voor de dienst in De Toevlucht probeer ik altijd een afbeelding te zoeken die raakt aan het thema van de dienst. Een afbeelding die alvast wat de aandacht richt en de gedachten prikkelt met de vraag ‘waar gaat het vandaag over’. Voor de één veel- en voor een ander wellicht weinig zeggend. En zoals iemand zei : ‘ik heb vaak mijn eigen beelden bij de woorden die gesproken worden, als er dan een plaatje vertoond wordt, doe ik liever mijn ogen dicht’. Ook dat is natuurlijk prima.

Overigens ben ik altijd benieuwd of gebruikte beelden zinvol en ‘sprekend’ zijn.

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Op Ypenburg:

Een actueel onderwerp op dit moment is de grote stroom vluchtelingen, in beweging tussen het Midden-Oosten en Europa. Ook ons land heeft daar volop mee te maken en daarmee ook wij als kerken. Er komen steeds meer initiatieven, ook vanuit de kerken, om iets te doen voor de  vluchtelingen. Vanuit de jongeren van de jeugdkerk is ook in onze wijkgemeente de vraag opgekomen wat wij kunnen doen en uiteraard denken ook de wijkkerkenraad en de diaconie hier over na. Ook in de Rond de 60 kring hebben we gesproken over hoe om te gaan met vluchtelingen vanuit onze geloofsachtergrond.

In de crisis rond de vluchtelingen worden wij aangesproken vanuit de Bijbelse opdracht om te zien naar de naaste die onze hulp nodig heeft. In aansluiting aan ons jaarthema ‘Goede Buren’ kun je daarbij zeggen dat onze buren niet meer alleen degenen zijn die naast ons wonen maar ieder die letterlijk of via televisiebeelden en Social Media op ons pad komt en hulp nodig heeft. Dus ook de vluchtelingen.

Tegelijk moeten we ook oog hebben voor de weerstand en angst die bij mensen leeft vanwege de godsdienst van (een deel van) de vluchtelingen, of een gevoel van concurrentie op de arbeidsmarkt of wachtlijst van huurwoningen.

Als het gaat over wat wij kunnen en moeten doen, moeten we niet gaan doen wat professionele  hulpverleners doen en beter kunnen: huisvesting, psychologische begeleiding. Wat wij wel kunnen doen, daar zullen we de komende tijd over na denken. In ieder geval is Kerk in Actie namens de kerken volop actief en met onze financiële steun kunnen zij veel doen aan praktische hulp. De actieweek is nu achter de rug, maar giften, voorbeden en steun blijven natuurlijk welkom !

Een hartelijke groet, ds. Attie Minnema

Volgende kerkdienst

Eerstvolgende kerkdienst is op
Zon 27 Januari om 10:00 uur in De Toevlucht

Informatie bij deze dienst:
. Lezingen: Esther 3 en Lucas 4: 14-21

Voorganger: Ds. J.D.W. Eerbeek
Ouderling van dienst: Jaco de Boer